TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Sistemul de credite ECTS ( European Credit Transfer System)

Ordinul nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile

Articolul 1

Instituțiile de învățământ superior generalizează aplicarea Sistemului european de credite transferabile (European Credit Transfer System – ECTS) atât în evidența rezultatelor profesionale ale propriilor studenți de la toate formele de învățământ, cât și în operarea transferului de rezultate profesionale obținute de studenți ca urmare a frecventării și promovării probelor la discipline cuprinse în planurile de învățământ ale altor universități din țară și străinătate sau ale altor facultăți din propria universitate. Această măsură se aplică atât în ciclul de studii universitare de licență, cât și în ciclul de studii de masterat.

Articolul 2

(1) Alocarea de credite se face în conformitate cu practica universitară internațională, urmând metodologia Sistemului european de credite transferabile, potrivit căreia 60 de credite reprezintă echivalentul numeric pentru cantitatea normală de muncă specifică unui an universitar, iar 30 de credite corespund, de obicei, unui semestru de învățământ superior. Obținerea de credite peste numărul normal alocat este posibilă prin frecventarea și promovarea de discipline facultative cuprinse în planul de învățământ al fiecărui an/semestru de studii universitare.

(2) Alocarea de credite se referă la toate disciplinele (obligatorii, opționale și facultative) oferite în cadrul planurilor de învățământ, inclusiv activitatea de proiectare și stagiile de practică. Elaborarea și susținerea cu succes a lucrării de licență/disertației de masterat pot fi la rândul lor apreciate cu un număr de până la 10 credite, potrivit deciziei fiecărei instituții de învățământ superior, și se adaugă, după caz, la cele 180 sau 240 de credite acumulate până la susținerea licenței, respectiv la cele 60 sau 120 de credite acumulate în cadrul programului de studii de masterat până la susținerea disertației.

(3) Dacă în cadrul aceluiași semestru sau an de studiu sunt oferite mai multe discipline facultative, numărul de credite poate depăși pragul minim menționat la alin. (1).

(4) În alocarea numărului de credite pentru fiecare disciplină/activitate se are în vedere, în exclusivitate, cantitatea de muncă (workload) pe care o solicită disciplina/activitatea respectivă, raportată la totalul cantității de muncă necesare pentru a promova un an întreg de studiu. Cantitatea de muncă vizează: orele de prezență fizică la cursuri, seminare, laboratoare, dar și orele de studiu individual, elaborare de lucrări, cercetare etc. necesare pentru pregătirea și promovarea disciplinei. Importanța disciplinei în cadrul planului de învățământ sau gradul de dificultate a conținutului nu reprezintă criterii pentru sporirea numărului de credite alocate.

(5) Aceeași disciplină poate fi prevăzută cu număr diferit de credite în structura planurilor de învățământ ale diferitelor facultăți din aceeași universitate sau din diferite universități, în măsura în care respectiva disciplină are funcție de formare fundamentală, de specialitate sau complementară.

(6) Se acordă un credit pentru volumul de muncă care îi revine unui student cu frecvență la zi pentru a echivala 25 de ore de pregătire pentru dobândirea rezultatelor învățării, din care:

a) pregătire universitară, formată din 10-12 ore didactice ce sunt alocate pentru frecventarea cursurilor/prelegerilor, seminarelor, aplicațiilor de laborator, realizarea proiectelor, disertații, examene, practică, vizite de lucru și alte activități care să asigure pregătirea universitară a studentului; se recomandă ca volumul orelor aplicative să fie cel puțin egal cu cele de curs;

b) pregătire/studiu individual; restul de ore până la cele 25 se vor considera și orele din sesiune și practică.

(7) Se recomandă ca fiecărei discipline să i se aloce un număr de 4-6 credite transferabile pentru a putea conduce spre recunoaștere europeană.

(8) Numărul total de ore didactice și studiu individual se încadrează în 8 ore/zi.

(9) Universitățile pot acorda credite pentru activitatea practică după metodologia proprie.

Ghidul Utilizatorului Sistemului European de Transfer si Acumulare a Creditelor ECTS/SEC

Model contract de studii – Tradus din limba engleză

Model foaie matricolă – Tradus din limba engleză

Model formular standard de aplicare pentru studenți – Tradus din limba engleză

Model memorandum de înțelegere – Tradus din limba engleză

Model acord de învățare – Tradus din limba engleză

Model de catalog al cursurilor – Tradus din limba engleză