TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Lista de termeni utilizați în documente europene

RECOMANDARE A CONSILIULUI

din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și de abrogare a Recomandării Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții

(2017/C 189/03)

 1. „Aptitudine” înseamnă capacitatea de a aplica cunoștințe și de a utiliza know-how pentru a duce la îndeplinire sarcini și a rezolva probleme. În contextul CEC, aptitudinile sunt descrise ca fiind cognitive (implicând utilizarea gândirii logice, intuitive și creative) sau practice (implicând dexteritate manuală și utilizarea de metode, materiale, unelte și instrumente).
 2. „Cadru național al calificărilor” înseamnă un instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învățare atinse, al cărui scop este integrarea și coordonarea subsistemelor naționale ale calificărilor și îmbunătățirea transparenței, accesului, progresului și calității calificărilor în raport cu piața muncii și cu societatea civilă.
 3. „Calificare internațională” înseamnă o calificare acordată de un organism internațional legal constituit (asociație, organizație, sector sau companie) sau de un organism național acționând în numele unui organism internațional, care este utilizată în cel puțin două țări și care include rezultate ale învățării evaluate prin trimitere la standarde stabilite de un organism international.
 4. „Calificare” înseamnă un rezultat formal al unui proces de evaluare și validare, obținut în momentul în care o autoritate competentă stabilește că o persoană a dobândit rezultate ale învățării corespunzătoare unor standarde date.
 5. „Competență” înseamnă capacitatea dovedită de a utiliza cunoștințe, aptitudini și abilități personale, sociale și/sau metodologice în situații de muncă sau de studiu și pentru dezvoltarea profesională și personal.
 6. „Credit” înseamnă confirmarea faptului că o parte a unei calificări, constând într-un set coerent de rezultate ale învățării, a fost evaluată și validată de o autoritate competentă în conformitate cu un standard convenit; creditul este acordat de autoritățile competente atunci când o persoană a obținut rezultatele definite ale învățării, dovedite prin evaluări corespunzătoare, și poate fi exprimat ca o valoare cantitativă (de exemplu, credite sau puncte de credit) care indică estimarea volumului de muncă de care o persoană are nevoie în mod obișnuit pentru a obține respectivele rezultate ale învățării.
 7. „Cunoștințe” înseamnă rezultatul asimilării de informații prin învățare. Cunoștințele reprezintă ansamblul de fapte, principii, teorii și practici legate de un anumit domeniu de muncă sau de studiu. În contextul CEC, cunoștințele sunt descrise ca fiind teoretice și/sau faptice.
 8. „Recunoașterea formală a rezultatelor învățării” înseamnă procesul în baza căruia o autoritate competentă acordă un statut oficial rezultatelor învățării dobândite, în vederea unor studii suplimentare sau a încadrării în muncă, prin: (i) acordarea de calificări (certificate, diplome sau titluri); (ii) validarea învățării nonformale și informale; (iii) acordarea de echivalențe, de credite sau de derogări.
 9. „Responsabilitate și autonomie” înseamnă capacitatea cursantului de a aplica în mod autonom și responsabil cunoștințele și aptitudinile sale.
 10. „Rezultatele învățării” înseamnă enunțuri care se referă la ceea ce cunoaște, înțelege și este capabil să facă un cursant la terminarea unui proces de învățare și care sunt definite sub formă de cunoștințe, aptitudini, responsabilitate și autonomie.
 11. „Sistem național al calificărilor” înseamnă toate aspectele activității unui stat membru legate de recunoașterea învățării și a altor mecanisme care asigură legătura educației și a formării cu piața muncii și cu societatea civilă. Acesta include dezvoltarea și punerea în aplicare a acordurilor și a proceselor instituționale legate de asigurarea calității, de evaluare și de acordarea calificărilor. Un sistem național al calificărilor poate fi format din mai multe subsisteme și poate include un cadru național al calificărilor.
 12. „Sisteme de credite” înseamnă un instrument transparent de facilitare a recunoașterii unuia sau mai multor credite. Aceste sisteme pot cuprinde, printre altele, echivalențe, derogări, unități/module care pot fi acumulate și transferate, o autonomie a furnizorilor care pot individualiza parcursurile de învățare, precum și validarea învățării nonformale și informale.
 13. „Transfer de credite” înseamnă procesul care le permite persoanelor care au acumulat credite într-un anumit context să le valorizeze și să le recunoască într-un alt context.
 14. „Validarea învățării nonformale și informale” înseamnă procesul de confirmare de către o autoritate competentă a faptului că o persoană a dobândit, în contexte de învățare nonformală și informală, rezultate ale învățării măsurate prin raportarea la un standard relevant, proces care constă în următoarele patru etape distincte: identificarea, prin dialog, a experiențelor specifice ale unei persoane, documentarea pentru a face vizibile experiențele persoanei, o evaluare formală a acestor experiențe și o certificare a rezultatelor evaluării, care poate conduce la o calificare parțială sau complete.

RECOMANDARE A CONSILIULUI

din 22 mai 2018 privind competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții

(2018/C 189/01)

 1. „Competențele-cheie” sunt acele competențe de care au nevoie toți cetățenii pentru împlinirea și dezvoltarea personală, ocuparea unui loc de muncă, incluziune socială, un stil de viață durabil, o viață de succes în cadrul unor societăți pașnice, o gestionare a vieții care ține seama de aspecte legate de sănătate și cetățenie activă. Acestea sunt dezvoltate în perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, începând din copilăria mică și pe tot parcursul vieții adulte, prin intermediul învățării formale, nonformale și informale, în toate contextele, inclusiv familie, școală, locul de muncă, vecinătate și alte comunități.

RECOMANDARE A CONSILIULUI

din 26 noiembrie 2018 privind promovarea recunoașterii reciproce automate a calificărilor dobândite în cadrul învățământului superior și a celor dobândite ca urmare a absolvirii unui ciclu secundar superior de învățământ și formare, precum și a rezultatelor perioadelor de învățare petrecute în străinătate

(2018/C 444/01)

 1. „ European de credite pentru educație și formare profesională (ECVET)”: un cadru tehnic pentru transferul, recunoașterea și, dacă este cazul, acumularea rezultatelor învățării obținute de persoane în vederea obținerii unei calificări.
 2. „Abordarea europeană privind asigurarea calității programelor commune”: aprobată de miniștrii educației din Spațiul European al învățământului superior în 2015, obiectivul său este de a îmbunătăți asigurarea calității programelor comune prin stabilirea de standarde și eliminarea barierelor din calea recunoașterii acestora.
 3. „Autoritatea competentă”: o persoană fizică sau o organizație care este învestită în mod oficial cu, sau căreia i se deleagă în mod oficial, autoritatea, capacitatea sau competența de a îndeplini o anumită funcție.
 4. „Blockchain”: o modalitate de a permite înregistrarea și partajarea informațiilor de către o comunitate. Fiecare membru al comunității respective își păstrează propriul exemplar al informațiilor în cauză. Informațiile introduse sunt permanente, transparente și pot fi căutate. Fiecare actualizare constituie un nou „bloc” (block), care se adaugă la capătul unui „lanț” (chain).
 5. „Cadrul calificărilor pentru Spațiul European al învățământului superior (EHEA QF)”: un cadru general pentru calificările din Spațiul european al învățământului superior, care este format din 48 de țări. Acesta cuprinde patru cicluri (studii cu ciclu scurt, studii de licență, de masterat și de doctorat), incluzând, în funcție de contextele naționale, calificări intermediare, descriptori generici pentru fiecare ciclu bazați pe rezultatele învățării și pe competențe, precum și intervale de credite pentru primul și al doilea ciclu. 
 6. „Cadrul European al calificărilor (EQF)”: un instrument de transpunere care sprijină comunicarea și comparația între sistemele de calificări din Europa. Cele opt niveluri de referință comune europene ale acestuia sunt descrise în termeni de rezultate ale învățării: cunoștințe, competențe, responsabilitate și autonomie. Aceasta permite raportarea oricărui sistem sau cadru naționale de calificări și a oricărei calificări din Europa la nivelurile Cadrului european al calificărilor. Cursanții, absolvenții, prestatorii de servicii de educație și formare și angajatorii pot utiliza aceste niveluri pentru a înțelege și a compara calificările acordate în diferite țări și în diferite sisteme de educație și formare.
 7. „Cadrul European de referință pentru asigurarea calității în educație și formare profesională (EQAVET)”: o comunitate de practici care reunește statele membre, partenerii sociali și Comisia Europeană în scopul dezvoltării și al îmbunătățirii asigurării calității în educația și formarea profesională.
 8. „Catalog de cursuri”: potrivit definiției din Ghidul utilizatorilor ECTS (2015) „[c]atalogul de cursuri include informații detaliate, ușor de utilizat și actualizate despre mediul de învățare al instituției (informații generale privind instituția, resursele și serviciile acesteia, precum și informații academice cu privire la programele și la componentele educaționale individuale propuse de instituția respectivă), care ar trebui să fie puse la dispoziția studenților înainte de admitere și pe întreaga durată a studiilor, pentru a-i ajuta să facă alegerile corecte și să își utilizeze cât mai eficient timpul. Catalogul de cursuri ar trebui să fie publicat pe site-ul instituției și să indice titlurile cursurilor/materiilor în limba națională (sau regională, dacă este cazul) și în limba engleză, astfel încât toate părțile interesate să îl poată accesa cu ușurință. Instituția este liberă să decidă atât formatul catalogului, cât și ordonarea informațiilor. Catalogul de studii ar trebui publicat cu suficient timp înainte pentru ca potențialii studenți să se poată decide asupra opțiunilor lor”.
 9. „Contract de studii: în cadrul învățământului superior”, definit în Ghidul utilizatorilor ECTS (2015) ca fiind: „[un] contract formalizat între cele trei părți implicate în mobilitate – studentul, instituția de origine și instituția sau organizația/ întreprinderea-gazdă – menit să faciliteze organizarea mobilității creditelor și recunoașterea acesteia. Contractul trebuie semnat de către cele trei părți înainte de începutul perioadei de mobilitate și are ca scop să îi confirme studentului faptul că îi vor fi recunoscute creditele pe care le dobândește cu succes în cursul perioadei de mobilitate”. În cadrul ciclului secundar superior de învățământ și formare, un contract între cele trei părți implicate în mobilitate – elevul/stagiarul sau familia acestuia, instituția de origine și instituția sau organizația/întreprinderea-gazdă – menit să faciliteze organizarea perioadei de învățare și recunoașterea acesteia. Toate cele trei părți semnatare ale contractului de învățare se angajează să respecte toate aranjamentele asupra cărora s-a convenit, asigurând astfel dobândirea de către elev/stagiar a recunoașterii pentru perioada de învățare sau rezultatele învățării fără alte cerințe suplimentare.
 10. „Evaluator de atestări/acreditări”: o persoană care evaluează calificările sau ia decizii cu privire la recunoașterea acestora.
 11. „Foaia matricolă”: definită în Ghidul utilizatorilor ECTS (2015) ca fiind „[o] evidență actualizată a progreselor înregistrate de studenți pe parcursul studiilor acestora: componentele educaționale pe care le-au parcurs, numărul de puncte pe care le-au obținut în Sistemul European de Transfer și Acumulare al Creditelor și notele pe care le-au primit. Acest document este esențial pentru înregistrarea progreselor și pentru recunoașterea rezultatelor învățării, inclusiv pentru mobilitatea studenților. Majoritatea instituțiilor produc foaia matricolă din baza lor de date instituțională.”
 12. „Instituție de învățământ superior”: orice tip de instituție de învățământ superior care, în conformitate cu dreptul sau cu practicile naționale, emite diplome recunoscute sau alte calificări recunoscute de nivel terțiar, indiferent de denumirea unei astfel de instituții, precum și orice alt tip de instituție de învățământ superior recunoscută de autoritățile naționale ca făcând parte din sistemul național de învățământ superior.
 13. „Recunoașterea învățării anterioare”: recunoașterea rezultatelor învățării obținute fie în cadrul învățământului și formării formale, fie în cadrul învățării non-formale sau informale înainte de solicitarea validării.
 14. „Recunoașterea reciprocă automată a rezultatelor unei perioade de învățare petrecute în străinătate”: La nivelul învățământului superior, dreptul ca rezultatele învățării dintr-o perioadă de învățare petrecută într-un stat membru să fie recunoscute astfel cum sunt stabilite de comun acord în prealabil într-un contract de studii și confirmate în foaia matricolă, în conformitate cu Sistemul European de Transfer și Acumulare al Creditelor (ECTS). Concret, aceasta înseamnă aplicarea normei stabilite în Ghidul utilizatorilor ECTS din 2015 care prevede că: „[t]oate creditele dobândite în cursul unei perioade de studiu în străinătate sau în cadrul mobilității virtuale – astfel cum au fost stabilite de comun acord în contractul de studii și confirmate de foaia matricolă – ar trebui transferate fără întârziere și luate în calcul în vederea eliberării diplomei studentului fără ca acesta să trebuiască să desfășoare activități suplimentare sau să facă obiectul unei evaluări.” La nivelul ciclului secundar superior, dreptul de a beneficia de recunoașterea în țara de origine a rezultatelor învățării obținute într-o perioadă de învățare petrecută în străinătate într-un stat membru, cu condiția ca rezultatele învățării să fie, în linii mari, conforme cu cele din programa școlară națională a țării de origine. Aceasta nu aduce atingere dreptului unei instituții de învățământ și formare de a stabili cerințe specifice înaintea unei perioade de mobilitate în scopul învățării sau de a verifica îndeplinirea respectivelor cerințe la întoarcerea dintr-o perioadă de mobilitate în scopul învățării.
 15. „Recunoașterea reciprocă automată a unei calificări”: dreptul titularilor unei calificări de un anumit nivel emise de un stat membru de a fi luați în considerare pentru accesul într-un program de învățământ superior de nivelul următor în oricare alt stat membru, fără a trebui să treacă prin vreo procedură separată de recunoaștere. Aceasta nu aduce atingere dreptului unei instituții de învățământ superior sau al autorităților competente de a impune criterii de evaluare și de admitere specifice pentru un anumit program. Nu aduce atingere nici dreptului de a verifica dacă respectiva calificare este autentică și, în cazul unei calificări dobândite în cadrul unui ciclu secundar superior de învățământ și formare, dacă aceasta oferă cu adevărat acces la învățământul superior în statul membru emitent sau, în cazuri justificate în mod corespunzător, dacă calificarea acordată întrunește cerințele pentru accesul la un program anume de învățământ superior în statul membru-gazdă.
 16. „Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (EQAR)”: un registru al agențiilor de asigurare a calității în care sunt înregistrate cele care au demonstrat că respectă în măsură substanțială un set comun de principii privind asigurarea calității în Europa. Aceste principii sunt stabilite în Standardele și orientările europene pentru asigurarea calității în Spațiul European al învățământului superior (ESG).
 17. „Sistemul European de Transfer și Acumulare al Creditelor (ECTS)”: descris în Ghidul utilizatorilor ECTS (2015) ca fiind „[un] sistem centrat pe cursant pentru acumularea și transferul creditelor, bazat pe principiul transparenței proceselor de învățare, predare și evaluare. Obiectivul său este de a facilita planificarea, elaborarea și evaluarea programelor de studii și a mobilității studenților, prin recunoașterea rezultatelor învățării, a calificărilor și a perioadelor de învățare”.
 18. „Standardele și orientările europene pentru asigurarea calității în Spațiul European al învățământului superior (ESG)”: un set de standarde și orientări pentru asigurarea calității interne și externe în învățământul superior, elaborat în cadrul procesului Bologna. Acestea oferă orientări în domenii care sunt vitale pentru asigurarea cu succes a calității și a unor medii de învățare propice în învățământul superior. Standardele și orientările europene pentru asigurarea calității în Spațiul european al învățământului superior ar trebui luate în considerare într-un context mai larg, care include cadrele de calificări, Sistemul European de Transfer și Acumulare al Creditelor și suplimentul la diplomă, toate acestea contribuind la promovarea transparenței și a încrederii reciproce în cadrul Spațiului european al învățământului superior.
 19. „Supliment la certificatul professional”: un document anexat unui certificat de educație și de formare profesională sau unui certificat profesional eliberat de către autoritățile sau organismele competente, astfel încât persoanelor terțe – în special celor din alte țări – să le fie mai ușor să înțeleagă rezultatele învățării dobândite de titularul calificării, precum și natura, nivelul, contextul, conținutul și statutul educației și formării absolvite și ale aptitudinilor dobândite.
 20. „Supliment la diploma”: un document anexat unei diplome de învățământ superior eliberat de către autoritățile sau organismele competente, astfel încât persoanelor terțe – în special celor din alte țări – să le fie mai ușor să înțeleagă rezultatele învățării dobândite de titularul calificării, precum și natura, nivelul, contextul, conținutul și statutul educației și formării absolvite și ale aptitudinilor dobândite;

REGULAMENTUL (UE) 2021/523 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 24 martie 2021 de instituire a Programului InvestEU și de modificare a Regulamentului (UE) 2015/1017

 1. „Microfinanțare” înseamnă microfinanțare astfel cum este definită prin dispozițiile relevante ale Regulamentului FSE+ pentru perioada 2021-2027, și anume: microfinanțarea” include garanțiile, microcreditele, capitalul propriu și cvasicapitalul, combinate cu serviciile de dezvoltare a afacerilor, precum cele furnizate sub formă de consiliere, formare și mentorat la nivel individual, acordate persoanelor și microîntreprinderilor care au dificultăți în accesarea creditelor pentru activități profesionale și activități generatoare de venit. (REGULAMENTUL (UE) 2021/1057 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european Plus (FSE+) și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1296/2013)

REGULAMENTUL (UE) 2021/817 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 20 mai 2021 de instituire a Erasmus+: Programul Uniunii pentru educație și formare, tineret și sport și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1288/2013

 1. „Activitate de participare a tinerilor” înseamnă o activitate din afara contextelor formale de educație și formare efectuată de grupuri informale de tineri sau de organizații de tineret, cu o abordare de învățare nonformală sau informală.
 2. „Agenție națională” înseamnă unul sau mai multe organisme responsabile cu gestionarea implementării programului la nivel național într-un stat membru sau într-o țară terță asociată la program.
 3. „Autoritate națională” înseamnă una sau mai multe autorități responsabile, la nivel național, cu monitorizarea și supravegherea gestionării programului într-un stat membru sau într-o țară terță asociată la program.
 4. „Cooperare virtuală” înseamnă orice formă de cooperare care utilizează instrumente ce țin de tehnologia informației și comunicațiilor pentru a facilita și sprijini acțiunile relevante în cadrul programului.
 5. „Cursant care urmează o formă de educație și formare profesională” înseamnă o persoană înscrisă într-un program de educație sau de formare profesională inițială sau continuă, la orice nivel, de la învățământul secundar până la învățământul postliceal, sau o persoană care a absolvit recent astfel de programe sau a obținut recent o calificare după ce a urmat un astfel de program.
 6. „Dialogul UE cu tinerii” înseamnă dialogul desfășurat de către tineri și organizațiile de tineret cu responsabilii de elaborarea politicilor și cu factorii de decizie, precum și cu experți, cercetători și alți actori ai societății civile, după caz; acesta servește drept forum pentru reflecție și consultare comune permanente asupra priorităților și a tuturor domeniilor relevante pentru tineri.
 7. „Educația adulților” înseamnă orice formă de învățământ nonprofesional pentru adulți, după etapa de educație inițială, indiferent dacă aceasta are un caracter formal, nonformal sau informal.
 8. „Elev” înseamnă o persoană care este înscrisă în scopuri de învățare într-o instituție care oferă învățământ general, la orice nivel, de la educația și îngrijirea timpurie la învățământul secundar superior, sau o persoană școlarizată în afara unui context instituțional pe care autoritățile competente o consideră eligibilă pentru a participa la program, pe teritoriile lor.
 9. „Entitate juridică” înseamnă o persoană fizică sau o persoană juridică constituită și recunoscută ca atare în temeiul dreptului intern, al dreptului Uniunii sau al dreptului internațional, care are personalitate juridică și care poate, acționând în nume propriu, să exercite drepturi și să fie supusă unor obligații, sau o entitate care nu are personalitate juridică, astfel cum se menționează la articolul 197 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul financiar.
 10. „Instituție de învățământ superior” înseamnă o instituție care, în conformitate cu dreptul intern sau cu practica națională, oferă diplome recunoscute sau alte calificări de nivel terțiar recunoscute, indiferent de denumirea instituției, sau o altă instituție comparabilă de nivel terțiar pe care autoritățile naționale o consideră eligibilă pentru a participa la program, pe teritoriile lor.
 11. „Internațional” se referă la orice acțiune care implică cel puțin o țară terță care nu este asociată la program.
 12. „Învățare pe tot parcursul vieții” înseamnă învățare în toate formele sale, fie formală, nonformală sau informală, în orice etapă a vieții și având ca rezultat o îmbunătățire sau o actualizare a cunoștințelor, a aptitudinilor, a competențelor și a atitudinilor sau participarea în societate dintr-o perspectivă personală, civică, culturală, socială sau legată de ocuparea forței de muncă, inclusiv asigurarea unor servicii de consiliere și orientare; aceasta include educația și îngrijirea timpurie, învățământul general, educația și formarea profesională, învățământul superior, educația adulților, activitățile pentru tineret și alte tipuri de învățare din afara contextelor formale de educație și formare și promovează, de regulă, cooperarea transsectorială și parcursurile de învățare flexibile;
 13. „Învățare virtuală” înseamnă dobândirea de cunoștințe, aptitudini și competențe prin utilizarea de instrumente ce țin de tehnologia informațiilor și comunicațiilor care permit participanților să aibă o experiență de învățare transnațională sau internațională relevantă.
 14. „Lucrător de tineret” înseamnă o persoană care, cu titlu profesional sau pe bază de voluntariat, este implicată în învățarea nonformală și îi sprijină pe tineri în dezvoltarea lor personală la nivel socioeducativ și profesional, precum și în dezvoltarea competențelor lor; sunt incluse persoanele care planifică, conduc, coordonează și pun în aplicare activități în domeniul tineretului.
 15. „Masterat în cotutelă Erasmus Mundus” înseamnă un program de studii integrat, oferit de cel puțin două instituții de învățământ superior, la absolvirea căruia se obține o diplomă unică sau o diplomă multiplă, eliberată și semnată în comun de către toate instituțiile participante și recunoscută oficial în țările în care sunt situate instituțiile participante.
 16. „Mobilitate în scopul învățării” înseamnă acțiunea de a se deplasa fizic în altă țară decât țara de reședință, pentru studii, pentru formare sau pentru învățare nonformală sau informală.
 17. „Organizație nou-intrată” înseamnă o organizație sau instituție care nu a primit anterior sprijin în cadrul unui anumit tip de acțiune sprijinită prin program sau prin programul din perioada 2014-2020, fie în calitate de coordonator, fie în calitate de partener.
 18. „Parteneriat” înseamnă un acord între un grup de instituții sau de organizații în vederea desfășurării de activități și de proiecte commune.
 19. „Persoane cu mai puține oportunități” înseamnă persoane care, din motive economice, sociale, culturale, geografice sau din motive de sănătate, din cauza provenienței dintr-un context de migrație sau din motive precum un handicap sau dificultăți educaționale sau din orice alt motiv, inclusiv un motiv care ar putea da naștere la discriminare în temeiul articolului 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, se confruntă cu obstacole din cauza cărora nu pot avea acces efectiv la oportunități în cadrul programului.
 20. „Personal sportiv” înseamnă o persoană implicată în instruirea, antrenarea și gestionarea unei echipe sportive sau a sportivilor individuali, fie pe bază de remunerație, fie pe bază de voluntariat;
 21. „Personal” înseamnă o persoană care, cu titlu profesional sau pe bază de voluntariat, este implicată în educație, formare sau învățarea nonformală la toate nivelurile, și include cadrele didactice universitare, profesorii, inclusiv educatorii din instituțiile preșcolare, formatorii, directorii de unități de învățământ, lucrătorii de tineret, personalul sportiv, personalul din sectorul educației și îngrijirii timpurii, personalul nedidactic și alți profesioniști din domeniu care participă în mod regulat la promovarea învățării.
 22. „Sport de masă” înseamnă activități de recreere fizică, practicate în mod regulat la nivel non-profesional de persoane de toate vârstele, în scop educativ, social sau de sănătate;
 23. „Student” înseamnă o persoană înscrisă într-o instituție de învățământ superior, inclusiv pentru un ciclu scurt, licență, masterat sau doctorat ori un ciclu echivalent, sau o persoană care a absolvit recent o astfel de instituție.
 24. „Țară terță” înseamnă o țară care nu este stat membru.
 25. „Tineri” înseamnă persoane cu vârsta cuprinsă între 13 și 30 de ani.
 26. „Transnațional” se referă la orice acțiune care implică cel puțin două țări, care sunt fie state membre, fie țări terțe asociate la program.

RECOMANDARE A CONSILIULUI

din 22 iunie 2022 privind o abordare europeană a microcertificatelor pentru învățarea pe tot parcursul vieții și capacitatea de inserție profesională

(2022/C 243/02)

 1. „Contexte de învățare” înseamnă locațiile, contextele și culturile diverse, fizice, online, mixte ( 21), virtuale și digitale, în care persoanele învață, cuprinzând toate contextele în care poate avea loc învățarea formală, nonformală și informală.
 2. „Cumulabilitate” înseamnă posibilitatea, după caz, de a combina microcertificate diferite, astfel încât acestea să se poată baza logic unele pe altele. Deciziile de „cumulare” sau de combinare a certificatelor îi revin organizației gazdă (de exemplu, instituțiile de educație și formare, angajatorii etc.), în conformitate cu practicile sale, și trebuie să sprijine obiectivele și nevoile cursantului. Cumularea nu creează un drept automat la o calificare sau la o diplomă. Astfel de decizii sunt luate de autoritățile sau instituțiile regionale și naționale în concordanță cu procedurile lor de acordare.
 3. „Evaluare” înseamnă procesul sau metoda utilizată pentru a evalua, a măsura și, în cele din urmă, a descrie rezultatele învățării dobândite de persoane în contexte formale, nonformale sau informale. Evaluarea este efectuată de furnizor sau de alți furnizori de evaluare recunoscuți.
 4. „Furnizori de microcertificate” înseamnă instituții și organizații de educație și formare, parteneri sociali (și anume, organizații care reprezintă lucrătorii și angajatorii), angajatori și industrie, organizații ale societății civile, servicii publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și autorități regionale și naționale, precum și alte tipuri de actori care concep, furnizează și emit microcertificate pentru învățarea formală, nonformală și informală. Acest lucru nu aduce atingere legislației și circumstanțelor regionale și naționale.
 5. „Învățare formală” înseamnă învățarea care se desfășoară într-un cadru organizat și structurat, dedicat în mod specific învățării, și în general conduce la acordarea unei calificări, de obicei sub forma unui certificat sau a unei diplome; include sistemele de educație generală, de educație și formare profesională inițială, continuă și terțiară și de învățământ superior.
 6. „Învățare informală” înseamnă învățarea care rezultă din activitățile și experiențele zilnice și care nu este organizată sau structurată în ceea ce privește obiectivele, durata sau sprijinul acordat procesului de învățare; aceasta poate fi involuntară din perspectiva persoanei care învață. Nu conduce în mod automat la un microcertificat, dar poate fi luată în considerare în contextul măsurilor de validare care pot identifica, documenta, evalua și/sau certifica rezultatele învățării unei persoane.
 7. „Învățare nonformală” înseamnă învățarea care se desfășoară în afara educației și a formării formale prin intermediul unor activități planificate în ceea ce privește obiectivele învățării și timpul dedicat învățării și în cadrul cărora există o formă de susținere a procesului de învățare.
 8. „Microcertificat” înseamnă înregistrarea rezultatelor învățării dobândite de un cursant în urma unui volum de învățare redus. Aceste rezultate ale învățării vor fi fost evaluate pe baza unor criterii transparente și clar definite. Experiențele de învățare care se finalizează prin acordarea unui microcertificat sunt concepute pentru a-i oferi cursantului cunoștințe, aptitudini și competențe specifice care să răspundă unor nevoi societale, personale, culturale sau ale pieței forței de muncă. Microcertificatele sunt deținute de cursanți, pot fi partajate și sunt portabile. Acestea pot fi de sine stătătoare sau combinate pentru a constitui certificări mai generale. Ele se bazează pe asigurarea calității în conformitate cu standardele convenite în sectorul sau domeniul de activitate relevant.
 9. „Portabilitate” înseamnă posibilitatea ca un deținător de certificat să își stocheze microcertificatele într-un sistem la alegere și să le partajeze cu alte părți (naționale sau transnaționale) alese de el, toate părțile implicate în schimb având capacitatea de a înțelege conținutul certificatelor și de a le verifica autenticitatea. Acest lucru permite portabilitatea între sectoarele educației și formării și în interiorul lor, pe piața forței de muncă și între țări.

RECOMANDARE A CONSILIULUI

din 16 iunie 2022 privind conturile personale de învățare

(2022/C 243/03)

 • „Cadru de susținere” înseamnă un sprijin conceput pentru a promova utilizarea efectivă a drepturilor individuale la formare. Acesta include oportunități de orientare profesională și de validare, un registru național al oportunităților eligibile pentru finanțare din drepturile individuale la formare, un portal digital național unic pentru a accesa contul personal de învățare și registrul național, precum și concedii pentru formare profesională plătite.
 • „Cont personal de învățare” este un mod de furnizare a drepturilor individuale la formare. Acesta este un cont personal care permite persoanelor să acumuleze și să își păstreze drepturile în timp, pentru orice oportunități eligibile de formare, orientare sau validare pe care le consideră cele mai utile și ori de câte ori doresc, în conformitate cu normele naționale. Contul conferă persoanelor proprietatea deplină asupra drepturilor, indiferent de sursa de finanțare.
 • „Drept individual la formare” înseamnă dreptul de acces la un buget personal de care dispune o persoană pentru a acoperi costurile directe legate de formare, orientare și consiliere relevante pentru piața forței de muncă, de evaluare a competențelor sau de validare care sunt eligibile pentru finanțare.
 • „Transferabilitate a drepturilor individuale la formare” înseamnă că, odată conferite, aceste drepturi rămân în posesia persoanei în cauză, inclusiv în timpul tranzițiilor, precum tranziția de la un loc de muncă la altul, tranziția de la locul de muncă la învățare, tranziția de la statutul de angajat la cel de șomer, precum și tranziția de la activitate la inactivitate.

RECOMANDAREA CM/REC(2019)9 A COMITETULUI DE MINIȘTRI

către statele membre privind promovarea unei culturi a eticii în profesia didactică

 1. Un „cod de etică” este o declarație a normelor etice pentru profesia didactică, care explică standardele de conduită etică așteptate de la profesori și informează părțile interesate din educație despre ce să se aștepte atunci când au de-a face cu profesia didactică în ceea ce privește conduita și atitudinea.
 2. Un „profesor” este orice persoană care oferă educație și/sau formare elevilor sau studenților la toate nivelurile și în toate sectoarele de educație și formare, în contextul proceselor de învățare formale și/sau informale. Definiția termenului „profesor” se extinde la toți membrii personalului cu responsabilități didactice, inclusiv, de exemplu, cercetători, cercetători postdoctorali, doctoranzi și/sau experți în educație profesională.
 3. Profesia didactică” este corpul colectiv de cadre didactice profesioniste în contextul structural și organizațional în care aceștia își desfășoară activitatea.
 4. O „autoritate publică” este orice organ executiv, legislativ sau administrativ la nivel național, regional sau local, inclusiv persoane fizice, care exercită putere executivă sau funcții administrative.
 5. Un „corp profesional” este o organizație cu membri individuali care practică o profesie sau ocupație pentru care organizația menține o supraveghere a cunoștințelor, aptitudinilor, conduitei și practicii acelei profesii sau ocupații, inclusiv sindicatele.
 6. Termenii „elevi” și „studenți” desemnează toți cursanții din educație și formare.
 7. Termenul „părți interesate în educație” desemnează: cadrele didactice din școală, personalul universitar din învățământul superior, elevii școlari, studenții din învățământul superior, părinții/tutorii/îngrijitorii elevilor școlari, părinții/tutorii/îngrijitorii studenților din învățământul superior, angajatorii și managerii din cadrul sistemului de învățământ., oficialii publici relevanți și liderii politici și reprezentanții societății civile mai largi(ample).