TELEFON: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91; |office@anc.edu.ro

Ministerului Educației asigură un mediu educațional pentru dezvoltarea armonioasă a tuturor prin promovarea excelenței și asigurarea accesului egal la educație

Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), organ de specialitate în coordonarea MEC, elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor şi Registrul naţional al calificărilor pe baza corelării cu Cadrul european al calificărilor și propune Ministerului Educaţiei elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane.

Cadrul european al calificărilor (EQF) este un instrument de traducere care ajută la înțelegerea și compararea calificărilor acordate în diferite țări și de diferite sisteme de educație și formare.

ESCO este clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor și face parte din strategia Europa 2020.

Portofoliul Europass este compus din cinci documente cu ajutorul cărora competenţele şi calificările dumneavoastră pot fi înţelese în mod clar şi cu uşurinţă în Europa.

EPALE este o comunitate multilingvă de membru european, deschis de profesioniști de învățare pentru adulți, inclusiv educatorii de adulți și formatori, îndrumare și sprijin personalului, cercetători și cadre universitare, și factorii de decizie politică

Euroguidance reprezintă o rețea de centre naționale de resurse și informații pentru îndrumare. Este o cooperare a centrelor din țările europene care leagă împreună sistemele de orientare în carieră din Europa. Principalul grup țintă al Euroguidance este reprezentat de practicieni de orientare și factori de decizie din ambele sectoare educaționale și de ocupare a forței de muncă din statele membre UE și SEE și din țările candidate.

Dezvoltarea dimensiunii europene în domeniul educaţiei şi formării profesionale prin implicarea autorităţilor din domeniul educaţiei, a serviciilor de consiliere de nivel preuniversitar şi universitar, a profesorilor şi a promotorilor programelor de mobilitate.


Autoritatea Națională pentru Calificări activează ca Punct Național de Coordonare pentru EQF, Punct de Contact pentru ESCO, Centru Național Europass, Serviciu Național de Asistență pentru EPALE și Centru Național Euroguidance.

 

 

 

 

Noutăți

Autoritatea Națională pentru Calificări, in calitate de beneficiar al proiectului „Creșterea capacității administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificărilor” Cod MySMIS: 129872, anunț în legătură cu evenimentul pentru întâlnirea de lucru
Documentația de atribuire, Caiet de sarcini, Formulare ofertanți, Model contract servicii

Autoritatea Națională pentru Calificări a lansat o noua procedura de achiziție pentru servicii  intelectuale pentru elaborarea/revizuirea a 19 de standarde ocupaționale – L10.

Nr. anunț de participare publicat în SEAP: CN1049943 din 28.11.2022

Termen limită de depunere oferte: 11.01.2023 ora 15.00

Standardele ocupaționale vizate de prezenta procedura precum si cerințele minime de participare pe care operatorii economici interesați trebuie să le îndeplinească sunt incluse in caietul de sarcini și fisa de date

ATENȚIE!!

Procedura de achiziției se desfășoară exclusiv online prin sistemul de achiziții SEAP.

Pentru detalii si documentația completă aferentă acestei proceduri vă rugăm să accesați următorul link

A se vedea aici Fisa de date, Strategia de contractare, Caiet de sarcini

Autoritatea  Națională  pentru Calificări, in calitate de beneficiar al proiectului „Creșterea capacității administrative a ANC si MMJS prin sistematizare si simplificare legislativa in domeniul calificărilor” Cod MySMIS: 129872, organizează procedura de achiziție de Servicii de organizare și formare profesională pentru un număr de 150 de personae (A6.2)

Anunț de publicitate SEAP: ADV1330865  din  18.11.2022

Termen de depunere oferte:  28.11.2022 ora 15.00

Ofertele (Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea financiară) pot fi depuse la sediul proiectului – Secretariatul ANC din P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, București.

A SE VEDEA aici DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE, CAIETUL DE SARCINI, FORMULARE , MODEL CONTRACT

CONTACT

Adresa: P-ța. Valter Mărăcineanu nr. 1-3, Intrarea B, etaj 2, cam. 117, Sector 1, 010155 București
E-mail: office@anc.edu.ro
Telefon: 021.313.00.50/021.313.00.51/+40.372.37.46.91;