Acasa

Până la sfărşitul anului 2015, România intenționează să realizeze alinierea la Cadrul European al Calificărilor prin corelarea Cadrului Naţional al Calificărilor cu cel european. Procesul de referențiere va reprezenta un nou pas important în punerea în aplicare a unui proces de asigurare a calității cu scopul de a sprijini creșterea și dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere, contribuind la crearea unui cadru transparent al calificărilor din România, dar în același  timp, de a promova mobilitatea persoanelor între țările europene și a le oferi cele mai bune oportunităţi de pe piața forței de muncă, așa cum se recomandă în documentele emise de către Comisia Europeanăși de către Consiliu (Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului din 23 aprilie 2008, Declarația de la Copenhaga privind cooperarea europeană consolidată în educația și formarea profesională, 2002).

Unul dintre cele mai importante aspecte ale Planului Național de reformare, în conformitate cu Strategia Europa 2020, este de a reduce numărul populației expuse riscului de sărăcie și excluziune socială până în 2020 cu aproape 580 000 de persoane. Una dintre măsuri se referă la îmbunătățirea accesului la piața muncii care se poate face prin creșterea relevanței sistemului de educație și formare profesională pentru piața muncii.

Până la sfărşitul anului 2015, eforturile depuse de ANC vizează identificarea şi satisfacerea nevoilor cetățenilor, prezentând în mod clar abilitățile și profilul de calificare, dobândite în contexte formale, informale sau non-formale. Acest scop, în sinergie cu Strategia Europa 2020, va reprezenta o dovadă a unui cadru funcțional al calificărilor, pe deplin comparabile cu cadrele din alte țări europene și va contribui la atingerea obiectivului ce vizează creşterea ratei de ocupare la 75% din populația adulta (20-64 ani), țintă asumată de România până în 2020.

Prin întâlnirile cu părțile interesate – universități, furnizori de formare, comitete sectoriale, Agenția Europass, Camera de Comerț, agențiile de asigurare a calității, se doreşte o creştere a calităţii și eficienței sistemului de educație a adulților. În acest fel, vor creşte oportunitățile de mobilitate a absolvenților și vor fi promovate parteneriatele între instituțiile de formare, de învățământ și societatea civilă în general. De asemenea, parteneriatul trebuie să fie extins în străinătate, pentru că România trebuie să preia bunele practici din exemplele altor țări în ceea ce priveşte experiența dezvoltării unor acțiuni pentru o politică coerentă pe sectorul calificărilor.