Intrebari frecvente

1. Cine poate solicita autorizarea?

     În conformitate cu art. 20, 21, 26 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, autorizarea se solicită de către furnizorii de formare profesională care doresc să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională.
     Furnizorii de formare profesională sunt prestatorii de servicii de formare profesională, persoane juridice de drept public sau privat, care au prevăzut în actul de înființare activități de formare profesională. (cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ n.c.a.).
     În conformitate cu art.21, alin.1 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizaţia pentru desfăşurarea unor activităţi independente, activităţi de formare profesională şi sunt autorizaţi în condiţiile legii.
     Programele postuniversitare de educaţie permanentă, furnizate de instituţiile de învăţământ superior acreditate, precum şi alte programe de formare profesională a adulţilor de nivel universitar, organizate în învăţământul superior, se supun numai mecanismelor specifice de autorizare şi acreditare academică.
     Angajatorii pot organiza programe de formare profesională pentru salariaţii proprii, în baza cărora eliberează certificate de absolvire recunoscute numai în cadrul unităţilor respective.
     Certificatele prevăzute la alin. (3) art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, au recunoaştere naţională numai dacă angajatorii sunt autorizaţi ca furnizori de formare profesională.
     Filialele furnizorilor de formare profesională și centrele de formare profesională, fără personalitate juridică, sunt considerate unități distincte și se supun separat procedurii de autorizare.
     Conform legislației în vigoare, furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională a căror formă de pregătire este învăţământul la distanţă, prin corespondenţă, e-learning etc. nu se supun reglementărilor de autorizare cuprinse în prezenta metodologie.

2. Cine autorizează?

     Conform legislației în vigoare, furnizorii de formare profesională sunt autorizaţi să desfăşoare un anumit program de formare profesională de către Comisiile de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti.
     Potrivit art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, aceste Comisii de autorizare care nu au personalitate juridică sunt înființate de către Autoritatea Națională pentru Calificări și se află în subordinea sa. Activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de către Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC.
     ANC coordonează activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, dar autorizarea propriu-zisă a furnizorilor de formare profesională este o atribuţie a comisiilor de autorizare judeţene, care nu sunt structuri organizaţionale ale ANC (în total, există 42 de astfel de comisii de autorizare funcționale).
     Pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin, Comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. Sediile Comisiilor de autorizare se află la sediile agențiilor pentru plăți și inspecție socială județene și a Municipiului București.

3. Ce se autorizează?

     În conformitate cu art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților republicată, autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate aautorizaţiei.
     Autorizaţia se acordă pentru fiecare dintre ocupaţiile/calificările/competenţele-cheie/competenţele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.
     Autorizarea se certifică printr-un document ale cărui formă, conţinut şi regim de eliberare se stabilesc prin ordin comun al Ministrului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi al Ministrului Educaţiei Naţionale.
     Excepție fac furnizorii de formare autorizați pentru un program de calificare. Aceștia pot organiza programe de inițiere pentru calificarea respectivă, în baza autorizației primite.
     Pentru ocupația/calificarea supusă autorizării trebuie să existe standard ocupațional (SO) / standard de pregătire profesională (SPP). Standardele ocupaționale existente corespund uneori mai multor ocupații/calificări din COR/NC. Standardele ocupaționale se găsesc la adresa www.anc.edu.ro.
     Pentru competențele cheie nu există obligația de a elabora programul de formare profesională pe baza de SO/SPP.

4. Cum se declanșează procedura de autorizare?

     În conformitate cu art. 14 și 15 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, pentru a fi autorizați, furnizorii de formare profesională depun la comisia de autorizare din județul în care furnizorul de formare profesională are sediul social, direct sau prin poștă (cu confirmare de primire), o cerere de autorizare însoțită de dosarul de autorizare. Modelul cererii de autorizare este prevăzut în Anexa nr. 5, iar conținutul dosarului de autorizare este descris în Anexa nr. 6 la această metodologie.

5. Ce conține dosarul de autorizare?

     În conformitate cu art. 14 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților și Anexa nr. 6 la această Metodologie, dosarul de autorizare cuprinde documentele descrise detaliat mai jos, care atestă îndeplinirea de către furnizorul de formare a condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de autorizare: copii după documentele emise de autoritățile în drept și documente elaborate de furnizor după modelele prevăzute în anexele la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, ce pot fi procurate de la sediul comisiei de autorizare sau prin Internet. Copiile sunt certificate pentru conformitate cu originalele de către persoana care, potrivit legii, este reprezentantul legal al furnizorului de formare profesională. Fiecare filă a dosarului de autorizare este numerotată și ștampilată. Pe ultima pagină se consemnează numărul de file existente, sub semnătura reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională. Prima pagină din dosarul de autorizare este opisul, al cărui model este prezentat mai jos:
     
     Documentele din dosarul de autorizare sunt prezentate în Anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare, respectiv următoarele:
     I. DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE:
     A. Documente care dovedesc legalitatea organizării și funcționării furnizorului de formare, după caz (copii):
        a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
        b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociațiilor și fundațiilor;
        c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre de guvern, hotărâre a Consiliului județean sau a Consiliului local);
        d) hotărâre judecătorească.
     B. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea și, după caz, actele adiționale la acesta (copie).
     C. Documente din care reiese că furnizorul își îndeplinește obligațiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, potrivit legislației în vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat. Se vor prezenta, după caz, formulare-tip eliberate de autoritățile competente.
     D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie dupa ordinul de plată a taxei de autorizare).
     II. DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE AUTORIZARE:
     A. Fișa de autoevaluare (în 2 exemplare).
     B. Documente care atestă existența resurselor necesare desfașurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, precum și a autorizațiilor și avizelor necesare.
     B1. Autorizații și avize:
        a) Autorizațiile de funcționare pentru locul de desfășurare a pregătirii teoretice și practice (copii):
        1. Autorizația de prevenire și stingere a incendiilor (PSI);
        2. Autorizația sanitară;
        3. Autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii;
        4. Autorizația de mediu, dacă este cazul;
        5. Autorizația sanitară veterinară, dacă este cazul
     sau contractul încheiat cu agentul economic din care sa reiasă că deține autorizațiile legale pentru desfășurarea pregătirii.
        b)Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupațiile pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie).
        c)Avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupații cu regim de muncă special, pentru spațiile folosite pentru pregătirea teoretică și practică, dacă este cazul (copie).
     B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea programului de formare:
        a)Lista formatorilor care vor participa la desfășurarea programului de formare;
        b)Acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original);
        c)CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experiența în specialitatea corespunzătoare programului de formare și, eventual, să se precizeze dacă are experiență în pedagogia adulților;
        d)Diplomele și certificatele din care sa reiasă că deține specializarea cerută de programul de formare (copii).
     B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru desfășurarea programului, precum și regimul juridic al acestora:
        a)Lista spațiilor și a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri;
        b)Lista spațiilor și a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;
        c)Lista altor spații (biblioteca, săli de lectură, sala de sport, cantina etc., daca este cazul);
        d)Documente care dovedesc modul de deținere a bazei materiale (spații, dotări) (copii).
     Observație: În contractele cu agenții economici care asigură desfășurarea pregătirii practice se vor preciza următoarele:
        -spațiile sunt dotate corespunzător programei de pregătire;
        -există autorizațiile legale de funcționare;
        -agentul economic asigură personal specializat pentru supravegherea și îndrumarea participanților la programul de formare.
     B4. Documente din care rezultă situația financiară a furnizorului de formare. Se va prezenta o copie de pe ultimul bilanț contabil sau după caz, ultima balanță de verificare depuse la administrația financiară.
     C. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experiența furnizorului de formare și rezultatele activității lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizației).

6. Cum se soluționează cererea de autorizare?

     În conformitate cu art. 14 – 21 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, cererea de autorizare, însoțită de dosarul de autorizare, se depune, direct sau prin poștă, cu confirmare de primire, la secretariatul tehnic al Comisiei de autorizare din județul în care furnizorul de formare profesională are sediul social. Procedura de autorizare se declanșează la data înregistrării cererii de autorizare în Registrul de evidență a cererilor de autorizare. În cazul în care se constată neregularități ale documentatiei depuse, secretariatul tehnic comunică acest fapt furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea, în termen de 5 zile de la data înregistrării cererii de autorizare. Furnizorul de formare profesională are o singură dată posibilitatea de a remedia neregularitățile, în termen de 30 de zile de la data notificării.
     Dosarele de autorizare care sunt complete sunt analizate de către Comisia de autorizare, care verifică îndeplinirea condițiilor de eligibilitate. Daca se constată că aceste condiții nu sunt îndeplinite, furnizorul de formare profesională este atenționat în scris în termen de 5 zile de la data constatării. Furnizorul de formare profesională are posibilitatea să demonstreze cu acte că îndeplinește condițiile de eligibilitate, o singură dată, în termen de 30 de zile de la data atenționării.
     În cazul în care Comisia de autorizare constată că sunt îndeplinite condițiile de eligibilitate, aceasta numește 2 specialiști care vor efectua evaluarea programului de formare. Fiecare specialist verifică în mod independent dacă sunt îndeplinite criteriile de autorizare. Dacă specialistul constată că anumite criterii nu sunt îndeplinite, notifică acest fapt furnizorului de formare profesională evaluat. În termen de 30 de zile de la data notificării, pentru continuarea procedurii de autorizare, furnizorul de formare profesională trebuie să prezinte comisiei de autorizare dovezi privind îndeplinirea criteriilor de autorizare. Comisia de autorizare soluționează cererea de autorizare în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregulilor constatate.

7. Cum se poate contesta decizia de respingere a autorizării și care este modul de soluționare a contestației?

     În conformitate cu art. nr. 23 – 28 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, furnizorul de formare profesională, a cărui solicitare de autorizare a fost respinsă de către comisia de autorizare, poate contesta această decizie în termen de 30 de zile de la comunicare.
     Contestația, însoțită de o copie după decizia Comisiei de autorizare, se depune la Autoritatea Națională pentru Calificări. ANC analizează contestația furnizorului de formare și desemnează, pentru a analiza/soluționa aspectele invocate în aceasta, specialiști și/sau membri ai ANC. Specialiștii sunt desemnați din listele comisiilor de autorizare, alte persoane decât cele care au efectuat evaluarea în vederea autorizării.
     Secretariatul tehnic județean pune la dispoziția specialiștilor desemnați de ANC toate datele de care dispune și îi sprijină în toate demersurile în vederea analizării contestației. După analiza documentelor și, după caz, a situației de pe teren, specialiștii întocmesc un raport de constatare pe care îl prezintă ANC.
     Soluționarea contestației se face în termen de 30 de zile de la data înregistrării contestației, prin hotărâre a Autorității Naționale pentru Calificări care se emite în trei exemplare. Hotărârea privind admiterea sau respingerea contestației cuprinde și motivarea soluției.
     În termen de 5 zile de la data emiterii, ANC transmite câte un exemplar al hotărârii către furnizorul de formare profesională și Comisia de autorizare.
     În cazul admiterii contestației, Comisia de autorizare care a soluționat inițial cererea de autorizare îi eliberează furnizorului de formare profesională autorizația, în termen de 30 de zile de la data rezolvării contestației.
     Furnizorul de formare nemulțumit de soluționarea contestației, se poate adresa instanței judecătorești competente, în temeiul Legii contenciosului administrativ.
     Hotărârea Autorității Naționale pentru Calificări, luată în urma soluționării contestației, precum și hotărârea judecătorească definitivă și irevocabilă a instanței judecătorești sunt obligatorii pentru Comisia de autorizare.

8. Ce obligații au furnizorii de formare profesională a adulților autorizați ?

     În conformitate cu art. 43 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, furnizorii de formare profesională a adulților autorizați au următoarele obligații:
     a)să presteze serviciul de formare profesională, respectând criteriile de autorizare;
     b)să trateze participanții la programele de formare profesională fără discriminare pe criterii de vârstă, sex, rasă, origine etnică, apartenența politică sau religioasă;
     c)să adapteze programele de formare profesională la nevoile persoanelor cu nevoi speciale;
     d)să asigure confidențialitatea datelor despre participanții la programele de formare profesională;
     e)să permită accesul acestora la propriile date;
     f)să încheie contracte de formare profesională cu participanții la programele finalizate cu certificate de calificare și să le prezinte pentru înregistrare la secretariatele tehnice ale Comisiilor de autorizare;
     g)să pună la dispoziția persoanelor împuternicite să exercite controlul sau monitorizarea toate informațiile și documentele solicitate referitoare la activitatea de formare;
     h)să pună la dispoziția echipelor de monitorizare sau de control chestionarele de evaluare a programului de formare profesională, completate de participanții la program;
     i)să comunice în timp util datele statistice solicitate de către Autoritatea Națională pentru Calificări și de alte instituții abilitate prin lege.
     Orice schimbări în statutul și activitatea furnizorilor de formare profesională, care modifică condițiile în care a fost autorizat, vor fi aduse la cunoștință Comisiei de autorizare, în scris, în cel mult 15 zile de la data producerii schimbărilor.

9. Ce documente gestionează furnizorii de formare profesională a adulților autorizați ?

     În conformitate cu art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată și art. 2 și 4 din Metodologia certificării formării profesionale a adulților furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:
     a)pentru programe de calificare sau recalificare, certificate de calificare profesională;
     b)pentru programe de inițiere, perfecționare, specializare, precum și la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module, certificate de absolvire.
     Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoțite de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competențele profesionale dobândite.
     În conformitate cu art. 24 din Metodologia certificării formării profesionale a adulților, furnizorii de formare profesională a adulților autorizați țin evidența eliberării certificatelor de calificare sau de absolvire pentru persoanele cuprinse în programele de formare profesională prin următoarele documente:
     a)registrul matricol general cu persoanele admise la programele de formare profesională, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 6 la Metodologia certificării; acest registru se completează de către furnizorul de formare profesională, pentru toate programele pe care le are în desfășurare;
     b)catalogul participanților pentru fiecare program de formare profesională; acest catalog se completează de formatorii pentru pregătirea teoretică/practică și evidențiază disciplinele/modulele pentru care se face pregătirea, prezența la program a persoanelor, precum și notele/calificativele obținute pe întreg parcursul pregătirii profesionale;
     c)catalogul de examen și foile de notare;
     d)procesul verbal al comisiei de examinare;
     e)registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de calificare, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 7 la Metodologia certificării;
     f)registrul de evidență nominală a eliberării certificatelor de absolvire, potrivit modelului prezentat în Anexa nr. 8 la Metodologia certificării;
     g)tabelul nominal cu persoanele care au încheiat contract de formare profesională;
     h)documentele care atestă parcurgerea programului de formare profesională pentru persoanele care:
     -au absolvit toate modulele unui program de calificare obținând certificate de absolvire, corespunzătoare și au solicitat înscrierea la examenul de absolvire pentru obținerea certificatului de calificare;
     -au absolvit un program de formare la un alt furnizor de formare profesională autorizat dar care nu mai organizează un nou examen de absolvire în termenul dorit de participanții la program și care au solicitat înscrierea la examenul de absolvire la un alt furnizor de formare profesională autorizat.

10. Care sunt condițiile de eligibilitate pentru furnizorii de formare?

     Potrivit art. 27 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților republicată, pentru a se supune autorizării în vederea eliberării de certificate cu recunoaştere naţională, furnizorii de formare profesională stabiliţi în România trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:
     a) să fie legal constituiţi;
     b) să aibă prevăzute în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare activităţi de formare profesională (cod CAEN 8559 – ,, Alte forme de învățământ n.c.a.”);
     c) să îşi îndeplinească obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor datorate, potrivit legislaţiei în vigoare.
     În conformitate cu pct. I din anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare, documentele care atestă îndeplinirea condițiilor de eligibilitate ale furnizorului de formare profesională pentru adulți sunt:
     A. Documentul care dovedește legalitatea organizării și funcționării furnizorului de formare profesională;
     Se depune copie după actul în baza căruia funcționează furnizorul de formare, care poate fi unul dintre documentele următoare:
     a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului;
     b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociațiilor și fundațiilor;
     c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre de guvern, hotărâre a Consiliului județean sau a Consiliului local);
     d) hotărâre judecătorească.
     B. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea și, după caz, actele adiționale la acesta (copie).
     C. Documentele din care reiese că furnizorul de formare profesională își îndeplinește obligațiile exigibile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor, potrivit legislației în vigoare. Se vor prezenta certificate constatatoare privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor și taxelor către stat. Se vor prezenta, după caz, formulare tip eliberate de autoritățile competente.
     D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare).

11. Care sunt criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională a adulților în vederea autorizării?

     În conformitate cu art. 28 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților republicată, criteriile de evaluare a furnizorilor de formare profesională au în vedere următoarele elemente:
     a) programul de formare profesională;
     b) implementarea criteriilor de asigurare a calităţii;
     c) experienţa furnizorilor de formare profesională şi rezultatele activităţii lor anterioare obţinerii autorizării sau în alte programe de formare profesională pe care le-au realizat, dacă este cazul;
     d) resursele umane, materiale şi financiare;
     e) autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării programelor de formare profesională, după caz.
     În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, respectiv care au pregătirea specifică educaţiei adulţilor conform standardelor ocupaţionale.
     În vederea autorizării unui program de formare în limba minorităţii naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire şi cunosc, după caz, limba minorităţii naţionale respective sau o limbă de circulaţie internaţională pentru care a fost autorizat programul.
     Criteriile care stau la baza autorizării furnizorilor de formare profesională stau și la baza monitorizării acestora. Neîndeplinirea criteriilor de autorizare determină neacordarea sau, după caz, retragerea autorizației.
     A. Programul de formare profesională trebuie să cuprindă:
     a) datele de identificare a programului de formare profesională;
     b) condițiile de acces;
     c) obiectivele exprimate în competențele profesionale ce urmează să fie dobândite de fiecare persoană care urmează programul de formare profesională, în concordanță cu standardele ocupaționale recunoscute la nivel național;
     d) durata de pregătire;
     e) locul de desfășurare;
     f) formele de organizare a programului de formare profesională;
     g) planul de pregătire;
     h) numărul de participanți;
     i) procedura de evaluare a programului de formare profesională;
     j) programa de pregătire, care este prezentată în Anexa nr. 2 la Metodologia de autorizare;
     k) modalitățile de evaluare a participanților la programul de formare profesională, care sunt prezentate în Anexa nr. 3 la Metodologia de autorizare.
     B. Resursele necesare desfășurării programelor de formare profesională sunt:
     a) resurse umane;
     b) resurse materiale;
     c) resurse financiare.
     Durata minimă a programului de formare profesională, exprimată în ore de pregătire, pentru pregătirea teoretică și practică, pentru care se eliberează certificat de calificare profesională, pe niveluri de calificare este de :
     a) 360 ore pentru nivelul 1 de calificare;
     b) 720 ore pentru nivelul 2 de calificare;
     c) 1080 ore pentru nivelul 3 de calificare.
     Timpul alocat programului de formare profesională va fi corelat cu scopul, obiectivele, conținuturile și strategiile de realizare.
     În situația în care, în urma evaluării inițiale sau în baza certificatelor de competență, se constată că participanții la programul de formare profesională dețin anumite competențe, durata pregătirii se va reduce corespunzător, fără a depăși însă 50%.
     Activităților aplicative li se alocă cel puțin două treimi din durata totală a programului de formare.
     Numărul maxim de participanți pe grupa de formare profesională (nu se aplică în cazul prelegerilor):
     a) 28 persoane pentru pregătirea teoretică;
     b) 14 persoane pentru pregătirea practică;
     Procedura de evaluare a programului de formare profesională de către beneficiarii acestuia vizează:
     a) conținutul programului;
     b) modul de desfășurare a procesului de formare;
     c) prestația formatorilor;
     d) aspectele organizatorice.
     Evaluarea programului de formare profesională se face de către participanții la program, cel puțin la sfârșitul programului.
     Resursele umane ale programului de formare profesională se referă la persoanele cu atribuții de pregătire teoretică și practică, denumiți formatori.
     Pentru a fi autorizați, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire.
     Începând cu data de 1 ianuarie 2010, pentru a fi autorizați, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au pregătirea pedagogică specifică formării profesionale a adulților și pregătirea de specialitate corespunzătoare programei de pregătire.
     Pe durata efectuării practicii la agenții economici, supravegherea și îndrumarea participanților la programul de formare sunt asigurate atât de formatori numiți de furnizorul de formare profesională, cât și de personalul de specialitate numit de fiecare agent economic.
     Furnizorul de formare profesională trebuie să facă dovada că dispune de baza materială necesară pentru desfășurarea programului de formare profesională:
     a) furnizorul de formare profesională trebuie să asigure spații adecvate pentru pregătirea teoretică și practică, pentru cel puțin un ciclu de pregătire în avans față de momentul în care se solicită autorizarea.
     b) furnizorul de formare profesională trebuie să îi asigure fiecărui participant la programul de formare profesională posibilitatea să-și desfășoare activitatea practică și totodată să fie supravegheat și îndrumat de către formator și de personalul de specialitate numit de agentul economic.
     c) spațiile pentru pregătirea teoretică trebuie dotate cu echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart, calculatoare, retro/videoproiectoare, aparatură video/TV etc. și cu materiale demonstrative (planșe, casete video, software specializat etc.), conform programei de pregătire;
     d) spațiile de desfășurare a activității de pregătire practică sunt înzestrate cu echipamentele, mașinile, utilajele, sculele, dispozitivele prevăzute în programa de pregătire, în stare de funcționare;
     e) fiecărui participant la programul de formare profesională i se asigură un loc de pregătire echipat corespunzător, precum și cantitatea de materiale consumabile necesară desfășurării activității practice;
     f) dimensiunile, dotările și organizarea spațiilor de pregătire, raportate la numărul participanților la programul de formare profesională, precum și desfășurarea procesului de pregătire trebuie să respecte normele specifice de protecția muncii;
     g) fiecare participant la programul de formare profesională are acces individual la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/manualul cursantului poate fi distribuit participanților la programul de formare profesională și sub formă de fascicule, pe măsura parcurgerii programei de pregătire;
     h) suportul de curs/manualul cursantului trebuie să permită transmiterea cunoștințelor de bază, conform tematicii de pregătire;
     i) după caz, furnizorul de formare profesională pune la dispoziția participanților la programul de formare profesională alte materiale de tipul: caiet de aplicații practice, materiale documentare, bibliografie etc.;
     j) dacă suportul de curs/manualul cursantului nu este elaborat de furnizorul de formare profesională, acest lucru trebuie precizat.
     Baza materială a furnizorilor de formare profesională poate fi deținută în proprietate sau concesionată, închiriată, dobândită prin parteneriat sau alte forme, pe durata programului de formare profesională, fapt dovedit cu documente.
     În situația în care pregătirea practică se desfășoară la agenții economici, dovada existenței spațiilor de desfășurare a pregătirii practice, se face prin contract încheiat între furnizor și agentul economic respectiv.
     Prin contract furnizorul de formare profesională se asigură că agentul economic are autorizațiile prevăzute de lege și pune la dispoziție participanților spații de pregătire, dotarea corespunzătoare programei de pregătire și personal specializat pentru supravegherea și îndrumarea participanților la programul de formare profesională.
     În cazul programelor de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaborează proiecte didactice pentru fiecare din temele cuprinse în module/discipline, după caz, care sunt prezentate la solicitarea persoanelor însărcinate să efectueze monitorizarea sau, după caz, controlul activității de formare profesională.
     Modelul proiectului didactic este prezentat în Anexa nr. 4 de la Metodologia de autorizare.
     C. Criteriile privind experiența furnizorului de formare profesională devin obligatorii la evaluarea în vederea reînnoirii autorizației.

12. Care este procedura de reautorizare?

     În conformitate cu art. 30 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, furnizorul de formare profesională care dorește să reînnoiască autorizația poate depune, cu maxim 60 de zile înainte de expirarea valabilității autorizației, la secretariatul tehnic al Comisiei de autorizare cererea de autorizare, însoțită de dosarul de autorizare.
     Conținutul dosarului de autorizare este același ca la procedura inițială de autorizare, conform Anexei nr. 6 la Metodologia de autorizare.
     În Fișa de autoevaluare din Anexa nr. 1 la Metodologie, furnizorul de formare completează informațiile privind experiența furnizorului de formare și rezultatele activității lui anterioare, precizând următoarele:
     a) date despre numărul total de participanți la programul de formare evaluat;
     b) numărul de serii;
     c) pentru programele de calificare, rata medie de abandon și rata medie de promovare.
     La aceste date obligatorii se pot adăuga orice alte informații relevante despre experiența furnizorului de formare.
     Pentru desfășurarea în condițiile legii a activității de formare se impun următoarele:
     a) În perioada de 60 zile precedente datei expirării autorizației, comisiile de autorizare aprobă începerea programelor de formare a căror dată de finalizare excede datei la care expiră autorizația numai pentru furnizorii care și-au depus dosare în vederea reautorizării și furnizează dovezi că programul respectiv nu este finanțat direct de participanți.
     b) Programele începute anterior acestei perioade de 60 zile, a căror dată de finalizare excede datei la care expiră autorizația, se finalizează, cu seriile în lichidare, urmând a se elibera certificatele după susținerea examenelor.

13. Cât timp durează procesul de evaluare în vederea autorizării?

     În conformitate cu art.19 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, Comisia de autorizare, întrunită la cererea Președintelui soluționează cererea de autorizare în termen de maximum 45 de zile de la data înregistrării acesteia sau, după caz, de la data remedierii neregulilor constatate de Secretariatul tehnic, Comisia de autorizare sau specialiști.
     Comisia de autorizare analizează documentația cuprinsă în dosarul de autorizare, precum și Rapoartele de evaluare întocmite de specialiști și decide acordarea sau neacordarea autorizației, motivând această decizie.
     Decizia Comisiei de autorizare privind acordarea sau neacordarea autorizației, precum și motivarea acesteia se întocmește în două exemplare, din care unul se transmite în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia, furnizorului de formare profesională care a solicitat autorizarea.

14. Cât timp este valabilă autorizația?

     În conformitate cu art. 26 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, autorizarea furnizorilor de formare profesională se face pe baza criteriilor de evaluare, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reînnoire la cererea furnizorului, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea perioadei de valabilitate a autorizaţiei.
     Autorizaţia se acordă pentru fiecare dintre ocupaţiile/calificările/competenţele-cheie/competenţele transversale pentru care furnizorii de formare profesională organizează programe de formare profesională.
     Autorizația este valabilă 4 ani de la data deciziei de autorizare. Decizia de autorizare este dată de către Comisia de autorizare din județul în care furnizorul de formare profesională a depus cererea și dosarul de autorizare.

15. Ce avize sunt necesare pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulților?

     În conformitate cu pct. II – B1 din Anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, autorizațiile și avizele fac parte din documentele care atestă existența resurselor necesare desfășurării programului de formare pentru care se solicită autorizarea, respectiv din documentele care atestă îndeplinirea criteriilor de autorizare.
     Acestea sunt:
        a) Autorizațiile de funcționare pentru locul de desfășurare a pregătirii teoretice și practice (copii):
           1. Autorizația pentru prevenirea și stingerea incendiilor (PSI);
           2. Autorizația sanitară;
           3. Autorizația de funcționare din punct de vedere al protecției muncii;
           4. Autorizația de mediu, dacă este cazul;
           5. Autorizația sanitar veterinară, dacă este cazul, sau contractul încheiat cu agentul economic din care să reiasă că deține autorizațiile legale pentru desfășurarea pregătirii.
        b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupațiile pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie).
        c) Avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupații cu regim de muncă special, pentru spațiile folosite pentru pregătirea teoretică și practică, dacă este cazul (copie).

16. Unde au sediul comisiile de autorizare?

     În conformitate cu art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, activitatea de autorizare a furnizorilor de formare profesională este coordonată de către Autoritatea Naţională pentru Calificări. În vederea autorizării furnizorilor de formare profesională, Autoritatea Naţională pentru Calificări înfiinţează, în subordinea sa, comisii de autorizare judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, fără personalitate juridică, denumite comisii de autorizare.
     Sediile comisiilor de autorizare se află la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.
     Pentru exercitarea atribuțiilor ce le revin, Comisiile de autorizare sunt ajutate de secretariate tehnice. Comisiile de autorizare și secretariatele tehnice își au sediul la agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti. Componența comisiilor de autorizare și a secretariatelor tehnice, precum și datele de contact ale acestora le puteți afla accesând site-ul www.anc.edu.ro. dând click pe meniul Formare, Calificări, Metodologii, apoi F.P.C.A și Comisii de autorizare sau puteți accesa direct link-ul -link-.

17. Este obligatorie autorizarea?

     În conformitate cu legislația în vigoare, respectiv art. 11 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, “sunt supuşi autorizării numai furnizorii de formare profesională care doresc să elibereze certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaştere naţională. Ceilalţi furnizori de formare profesională pot organiza programe de formare profesională finalizate cu documente de absolvire proprii, care nu sunt însă certificate cu recunoaştere naţională.”
     Conform art. 38 din Metodologia de autorizare “furnizorii de formare profesională care organizează programe de formare profesională a căror formă de pregătire este învăţământul la distanţă, prin corespondenţă, e-learning etc. nu se supun reglementărilor de autorizare cuprinse în prezenta metodologie.”

18. Ce tipuri de certificate se obțin în urma absolvirii programelor autorizate de formare profesională a adulților?

     În conformitate cu art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților republicată, și art. 2 și 4 din Metodologia certificării formării profesionale a adulților, furnizorul de formare profesională autorizat poate elibera următoarele tipuri de certificate:
     a) pentru programe de calificare sau recalificare, certificat de calificare profesională;
     b) pentru programe de inițiere, perfecționare, specializare, precum și la absolvirea fiecărui modul, în cazul programelor de formare profesională structurate pe module, certificat de absolvire.
     Certificatele de calificare profesională sau de absolvire se eliberează însoțite de o anexă denumită ,,Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competențele profesionale dobândite.
     Există și o situație când certificatele de calificare/absolvire se eliberează neînsoțite de Suplimentul descriptiv. Este vorba despre programele de formare profesională care au fost autorizate fără să existe standard ocupațional sau standard de pregătire profesională și furnizorii de formare profesională sunt obligați să solicite de la ANC asistența metodologică în vederea elaborării lui. Pentru o perioadă de 6 luni, timp în care furnizorii de formare profesională trebuie să realizeze și să supună aprobării ANC standardul ocupațional respectiv, aceștia vor putea organiza programe de formare profesională, absolvenților eliberându-li-se însă certificate cu recunoaștere națională, neînsoțite de suplimentul descriptiv.
     Conform art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților republicată, în cazul neaprobării proiectului de standard ocupaţional de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupaţia respectivă numai după aprobarea standardului ocupaţional.

19. Certificatele de absolvire/calificare eliberate în România sunt recunoscute în alte state?

     În conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, actualizată, se pot apostila de către prefecturile județene, respectiv a municipiului București și certificatele de absolvire/calificare cu recunoaștere națională eliberate de furnizorii de formare profesională autorizați în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată. Aceste certificate cărora li s-a aplicat apostila sunt recunoscute în statele care au aderat la Convenția de la Haga.
     În conformitate cu Ordinul nr. 51/2007 al Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei pentru aprobarea Procedurii de atestare a calificării – pregătire și experiența profesională – dobândite în România, în afara sistemului național de învățământ, de către cetățenii români care doresc să desfășoare activități, în mod independent sau ca salariați, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, persoanelor care dețin certificate de calificare/absolvire cu recunoaștere națională li se eliberează un atestat de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti. Modelul atestatului este prevăzut în anexa nr. 2 la Ordinul nr. 51/2007.
     În vederea obținerii atestatului, solicitanții, depun agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a Municipiului Bucureşti, personal sau prin împuternicit, pe bază de procură, documentația necesară prevazută în anexa nr. 1 la Ordinul nr. 51/2007.

20. Cum găsiți un furnizor autorizat?

     Pentru a găsi un furnizor autorizat, parcurgeți următoarele etape:
     1. Accesați site-ul ANC www.anc.edu.ro.
     2. Mutați cursorul mouse-ului pe meniul „Registre Naționale”, după care apăsați butonul “RNFFPA – Registrul National al Furnizorilor de Formare Profesionala a Adultilor” din meniul care s-a deschis.
     3. Selectați una din cele două variante afișate, și anume, „Căutare simplă” și „Căutare avansată”.

21. Care sunt ocupațiile și profesiile pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale, de care trebuie să se țină seama în procesul de autorizare?

     În conformitate cu art. 13. lit.(f) și art. 40 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, ANC ține evidența profesiilor sau ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale, în colaborare cu autoritățile de reglementare, în condițiile legii.
     Pentru alcătuirea și completarea listei profesiilor și ocupațiilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale, ministerele, agențiile naționale și alte autorități sau organizații responsabile vor transmite ANC, în termen de 60 de zile, informațiile privind aceste profesii și ocupații cu menționarea cadrului legislativ și a condițiilor de reglementare.

22. Cum pot afla numele unei ocupații din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR)?

     Pentru a afla numele unei ocupații din Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) accesați site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, www.mmuncii.ro, dați click pe meniul „Domenii”, apoi „Muncă” după care dați click pe „Clasificarea Ocupațiilor din România (COR)”.

23. Care este procedura de actualizare a COR-lui?

     În conformitate cu Ordinul nr. 270/273/2002 al Ministrului Muncii și Solidarității Sociale și al Președintelui Institutului Național de Statistică privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea Ocupațiilor din România (COR), COR-ul este un nomenclator de interes general a cărui utilizare este obligatorie pentru ordonarea și evidența informațiilor referitoare la ocupațiile practicate în cadrul economiei naționale. COR poate genera și alte clasificări și nomenclatoare ocupaționale, specializate pe domenii de activitate.
     Prin actualizarea COR se înțelege:
     a) activitatea de identificare, ierarhizare, codificare și introducere în COR a noilor ocupații, funcții, meserii, ca urmare a schimbărilor suferite de economia națională;
     b) activitatea de radiere a ocupațiilor, funcțiilor și meseriilor care nu mai sunt cerute pe piața muncii;
     c) activitatea de redenumire a unor ocupații, funcții și meserii, dacă acest lucru se impune.
     Actualizarea COR vizează cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR, respectiv grupa majoră, subgrupe majore, grupe minore, grupe de bază, în funcție de:
     a) nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupației;
     b) nivelul de competență și complexitatea sarcinilor de îndeplinit;
     c) gradul de specializare;
     d) procesele tehnologice, materiile prime utilizate, mașinile și utilajele cu care se lucrează.
     Actualizarea COR se face din initiațiva utilizatorilor.
     Pentru actualizarea nomenclatorului COR, utilizatorii vor depune la Direcția Politici de Ocupare şi Formare Profesională din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice o cerere însoțită de următoarea documentație:
     a) memoriu justificativ din care să reiasă:
     1. denumirea ocupației, în limba română, pentru care se face cererea de introducere în COR;
     2. codul COR pentru grupa de bază, precum și codul COR pentru ocupația propusă a fi introdusă în COR;
     3. codul activității economice din Clasificarea Activităților din Economia Națională (CAEN), care presupune introducerea ocupației propuse, pentru realizarea concordanței dintre activitate și ocupație;
     4. studiile și analizele făcute de agenții economici interesați pe piața forței de muncă, din care să rezulte necesitatea actualizării, anexate memoriului justificativ;
     b) descrierea ocupației din care să rezulte următoarele elemente: atribuții și responsabilități; uneltele și instrumentele de lucru utilizate; programul de lucru; mediul de activitate; situațiile de risc; cerințele pentru exercitarea ocupației; cerințele referitoare la formarea profesională; nivelul de instruire solicitat pentru practicarea ocupației; tipul actului de calificare solicitat pentru practicarea ocupației; specializarea obținută prin actul de calificare, conform legislației în vigoare; salarizarea; promovarea în muncă; dinamica meseriei pe piața muncii; meserii înrudite din COR; specializările;
     c) adresa din partea ministerului de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, a asociațiilor profesionale, din care să rezulte acordul acestora pentru actualizarea COR;
     d) precizarea bazei legale prin care s-a aprobat practicarea ocupațiilor respective;
     e) anexa nr. 1 ,,Lista cuprinzând ocupațiile propuse a fi introduse în COR”, completată;
     f) după caz, anexa nr. 2 ,, Lista cuprinzând ocupațiile propuse a fi radiate din COR”, completată.
     Documentația va fi prezentată și în format electronic.
     – Încadrarea de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în colaborare cu Institutul Național de Statistică, a unei ocupații în cele 4 niveluri ierarhice de clasificare ale COR nu presupune crearea de drepturi sau obligații pentru unitatea solicitantă.
     – Utilizarea codurilor COR în scopuri specifice de către utilizatori revine în întregime în responsabilitatea acestora.
     – Cererile pentru actualizarea COR depuse la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice – Direcția Politici de Ocupare şi Formare Profesională, vor fi soluționate în termen de 30 de zile de la data înregistrării acestora.
     – Actualizarea COR se aprobă periodic, prin ordin comun al Ministrului Muncii și al Președintelui Institutului Național de Statistică.

24. Cum pot afla numele unei calificări din Nomenclatorul Calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (NC)?

     Pentru a afla numele unei ocupații din Nomenclatorul Calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare (NC), accesați site-ul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice la adresa: www.mmuncii.ro, apoi pagina dedicată Nomenclatorului Calificărilor din submeniul “Domenii”: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/2014-domenii/munca/nomenclatorul-calificarilor

25. Care este procedura de actualizare a Nomenclatorului Calificărilor (NC) ?

     În conformitate cu Ordinul nr. 35/3.112 din 2004 al Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului, pentru aprobarea Nomenclatorului Calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, prin actualizare Nomenclatorului Calificărilor se înțelege:
     a) activitatea de identificare, codificare și introducere de noi calificări, ca urmare a schimbărilor intervenite pe piața muncii;
     b) activitatea de radiere a calificărilor care nu mai sunt cerute pe piața muncii;
     c) activitatea de redenumire a unor calificări, dacă acest lucru se impune.
     Actualizarea Nomenclatorului Calificărilor se face din initiațiva persoanelor juridice interesate: angajatori, ministere, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, organizații sindicale, asociații patronale, asociații profesionale și furnizori de formare profesională.
     Pentru actualizarea Nomenclatorului Calificărilor, persoanele juridice interesate vor parcurge următorii pași:
     1. Se verifică pe site-ul ANC – www.anc.edu.ro – daca există standard ocupațional (SO) pentru toate ocupațiile care trebuie să fie introduse în Nomenclatorul Calificărilor. În caz contrar, se solicită asistență metodologică la ANC pentru a elabora SO (modalitatea obținerii asistenței metodologice este descrisă pe site-ul ANC – pagina Asigurarea Calității-Standarde Ocupaționale – Metodologie SO);
     2. Se întocmește o notă de fundamentare care să conțină:
        – argumentarea solicitării;
        – descrierea pe scurt a calificării;
        – încadrarea calificării în grupa și nivelul adecvat;
        – lista ocupațiilor din COR care se pot practica cu acea calificare.
     3. Se obține acordul de la ministerul de resort care reglementează activitatea în domeniu sau, după caz, de la asociațiile profesionale, de introducere a fiecărei calificări în Nomenclatorul Calificărilor. În acest scop, se depune un dosar care să conțină:
        – nota de fundamentare;
        – SO recunoscut la nivel național, aprobat în condițiile reglementărilor legale în vigoare.
     4. Se obține acordul de la Ministerul Educației Naționale (MEN). Se depune la MEN un dosar care sa conțină:
        – nota de fundamentare;
        – SO recunoscut la nivel național, aprobat în condițiile reglementărilor legale în vigoare;
        – aprobarea de la ministerul de resort.
     5. Se depune la ANC un dosar care să conțină:
        – nota de fundamentare;
        – SO recunoscut la nivel național, aprobat în condițiile reglementărilor legale în vigoare;
        – aprobarea de la ministerul de resort;
        – acordul de la MEN.
     6. Se depune un dosar la Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – Direcţia Politici de Ocupare şi Formare Profesională care să conțină:
        – nota de fundamentare;
        – SO recunoscut la nivel național, aprobat în condițiile reglementărilor legale în vigoare;
        – aprobarea de la ministerul de resort.
        – acordul de la MEN.
        – acordul de la ANC.

26. Care este Lista competențelor cheie pentru care se pot organiza programe de formare profesională?

     În conformitate cu art. 2 și 3 din Instrucțiunile nr. 67/9.368/ 2004 ale Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și ale Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului privind aplicarea ordinului nr. 353/5202/2004 al Ministrului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și ale Ministrului Educației, Cercetării și Tineretului pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților și cu Hotărârea CNFPA nr. 86/24.06.2008, Lista competențelor cheie comune mai multor ocupații pentru care nu au obligația elaborării programului de formare profesională pe baza de standarde ocupaționale/standarde de pregatire profesională, este următoarea:
        1. Comunicare în limba oficială;
        2. Comunicare în limbi străine;
        3. Competențe de bază în matematică, știință, tehnologie;
        4. Competențe informatice;
        5. Competența de a învăța;
        6. Competențe sociale și civice;
        7. Competențe antreprenoriale;
        8. Competența de exprimare culturală.

27. Cum pot afla dacă există standard ocupațional (SO) sau standard de pregătire profesională (SPP) pentru o ocupație sau o calificare?

     Pentru a afla care sunt standardele ocupaționale (SO), accesați site-ul ANC www.anc.edu.ro, mutati cursorul pe meniul Asigurarea calitatii – control, pe meniul Asigurarea calității,după care pe Standarde ocupationale si relatia cu piata muncii, apoi selectați: Lista Standarde.
     Pentru standardele de pregătire profesională (SPP) puteți lua legătura cu CNDIPT-Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic.

28. Cum pot elabora programa de pregătire pentru un program de formare profesională?

     În conformitate cu art. 6 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților și anexa nr. 2 la această metodologie, se elaborează Programa de pregătire. La completarea anexei nr. 2 se ține cont de următoarele:
        – structurarea programei de pregătire se face pe discipline sau module;
        – obiectivele generale ale programului corespunzătoare structurării programei de pregătire pe discipline se formulează în conformitate cu unitățile de competență din SO/SPP;
        – obiectivele de referință ale programului sau competențele specifice se formulează în conformitate cu elementele de competență din SO sau cu competențele din SPP;
        – conținuturile tematice pentru pregătirea teoretică sau practică propuse trebuie să fie adecvate nivelului de pregătire de bază a participanților și relevante pentru atingerea obiectivelor;
        – metodele/formele de activitate trebuie sa fie adecvate procesului de formare;
        – mijloacele de instruire și materialele de învățare trebuie să fie corespunzătoare pentru atingerea obiectivelor de referință/competențelor specifice;
        – criteriile de evaluare/performanță alese trebuie să asigure măsurarea rezultatelor obținute în urma desfășurării procesului de pregătire și să fie în conformitate cu criteriile de realizare din SO sau criteriile de performanță din SPP.
     Pentru a elabora aceasta programă, se recomandă ca furnizorul de formare profesională să consulte standardele ocupaționale și Metodologia la adresa ANC www.anc.edu.ro, mutati cursorul pe meniul Asigurarea calitatii – control, pe meniul Asigurarea calității,după care pe Standarde ocupationale si relatia cu piata muncii, apoi selectați: Metodologie.
     În cazul ocupațiilor/calificărilor pentru care există cerințe speciale la organizarea pregătirii profesionale, furnizorul de formare profesională trebuie sa obțină avizul de la autoritatea de reglementare, conform legislației în vigoare.

29. Cum pot deveni specialist al Comisiei de autorizare?

     În conformitate cu Instrucțiunile pentru întocmirea listelor de specialiști la care se poate apela pentru activitățile de evaluare a furnizorilor de formare profesională a adulților, fiecare Comisie de autorizare trebuie să întocmească o listă de specialiști locali, a căror pregătire și experiență au legatură directă cu ocupațiile pentru care se organizează programe de formare. În vederea întocmirii acestor liste de specialiști, Comisia de autorizare solicită propuneri de specialiști de la întreprinderile din zonă, inspectoratele școlare județene, agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă, instituțiile de învățământ superior acreditate, camerele de comerț și industrie, asociațiile profesionale, organizațiile partenerilor sociali, furnizorii de formare, etc., precum și prin mass – media.
     Pentru înscrierea pe liste, specialiștii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
        – să aibă studii de specialitate și experiență de muncă sau de formare în domeniul respectiv, din care cel puțin 2 ani de dată recentă;
        – să fie recomandați, după caz, de organizația unde lucrează, de o asociație profesională în domeniu, de o organizație a partenerilor sociali sau de alte organizații reprezentative pentru domeniul respectiv.
     Funcționarii publici nu sunt incompatibili cu calitatea de specialiști înscriși pe listele Comisiei de autorizare, dacă sunt desemnați de conducătorul autorității sau instituției publice prin ordin sau dispoziție, care în temeiul art. 2 alin. (3) lit. g din Legea nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare, exercită, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin din funcția publică deținută, reprezentarea intereselor autorității sau institutiei publice.
     Specialiștii înscriși în listele Comisiilor de autorizare trebuie să aibă studii superioare de specialitate, în domeniul programului supus autorizării.
     Membrii Comisiei de autorizare dintr-un anumit județ, titulari sau supleanți, pot solicita înscrierea în listele de specialiști numai în alte județe decât în cel în care îndeplinesc calitatea de membru al Comisiei de autorizare. Membrii secretariatului tehnic înscriși în listele de specialiști pot fi selectați pentru evaluare/monitorizare/examinare și în județul unde își desfășoară activitatea, dacă îndeplinesc condițiile de pregătire, experiență și compatibilitate.
     Specialiștii din această listă sunt selectați pentru:
        – evaluarea furnizorilor de formare în procesele de autorizare și de monitorizare;
        – reevaluarea furnizorilor de formare în vederea soluționării contestațiilor și reclamațiilor;
        – participarea la evaluarea absolvenților în vederea certificării (ca membrii în comisiile de examinare);
        – analizarea aspectelor formulate de contestatar în contestațiile soluționate de către ANC.
     Specialiștii desemnați pentru evaluarea unui furnizor de formare, precum și membrii Comisiei de examinare sunt obligați să dea o declarație pe proprie răspundere că nu se află în niciuna dintre următoarele situații de incompatibilitate:
        – nu se află în raport de rudenie, până la gradul III inclusiv, cu conducerea furnizorului de formare profesională;
        – nu se află într-un raport patrimonial cu furnizorul de formare profesională;
        – nu a participat la elaborarea programului de formare profesională supus autorizării;
        – nu are calitatea de formator în cadrul acestui program.

30. Ce condiții trebuie să îndeplinească o persoană pentru a fi formator?

     În conformitate cu art. 17 și 28 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, formatorii sunt persoanele cu atribuții de instruire teoretică și practică.
     Pentru a fi autorizați, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire.
     În vederea autorizării, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, respectiv care au regătirea specifică educaţiei adulţilor conform standardelor ocupaţionale.
     Formatorii trebuie să dovedească cu diplome și certificate faptul că au profilul sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire, ținând cont că nivelul de pregătire al formatorilor trebuie să fie de studii superioare.
     Pentru ocupațiile/calificările care nu necesită un nivel de instruire superior pentru practicarea ocupației, se acceptă ca nivelul de pregătire al formatorilor să fie:
        a) pentru pregătirea teoretică: minim nivelul 3 de calificare;
        b) pentru pregătirea practică: minim nivelul programului de formare și experiență practică recentă de cel puțin 2 ani.
     Formatorii pentru pregătirea teoretică și practică trebuie să își dea acordul în scris pentru participarea la programul de formare.
     În vederea autorizării unui program de formare în limba minorităţii naţionale sau într-o limbă de circulaţie internaţională, furnizorii de formare profesională trebuie să facă dovada că realizează programele de formare profesională cu formatori care au profiluri sau specialitatea corespunzătoare programei de pregătire şi cunosc, după caz, limba minorităţii naţionale respective sau o limbă de circulaţie internaţională pentru care a fost autorizat programul.

31. Cât este taxa de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților?

     În conformitate cu art. 39 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților republicată, în vederea autorizării, furnizorii de formare profesională plătesc taxe de autorizare, care se constituie venituri la bugetul de stat, conform legii.
     Nivelul taxei de autorizare este de două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată.

32. Unde și cum se plătește taxa de autorizare?

     În conformitate cu pct. I. litera D din Anexa nr. 6 la Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, taxa de autorizare se plătește la Trezoreria Statului în contul indicat de către Secretariatul tehnic al Comisiei de autorizare județene sau a Municipiului București. Ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care s-a achitat taxa de autorizare este piesă din dosarul de autorizare.

33. Când trebuie realizat/prezentat suportul de curs și proiectul didactic?

     În conformitate cu art. 11 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, fiecare participant la programul de formare profesională are acces la suportul de curs/manualul cursantului. Suportul de curs/manualul cursantului poate fi distribuit participanților la programul de formare profesională și sub forma de fascicule, pe măsura parcurgerii programei de pregătire. Suportul de curs/manualul cursantului trebuie să permită transmiterea cunoștințelor de bază conform tematicii de pregătire. Dacă suportul de curs/manualul cursantului nu este elaborat de furnizorul de formare profesională, acest lucru trebuie precizat.
     Suportul de curs/manualul cursantului trebuie pus la dispoziția specialiștilor care fac evaluarea în vederea autorizării sau a celor desemnați să efectueze monitorizarea.
     În conformitate cu art. 12 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților, în cazul programelor de formare profesională, finalizate cu certificate de calificare, formatorul elaborează proiecte didactice pentru fiecare dintre temele cuprinse în module/discipline, după caz, care sunt prezentate la solicitarea persoanelor însarcinate să efectueze monitorizarea sau, după caz, controlul activității de formare profesională. Modelul proiectului didactic este prezentat în anexa nr. 4 la Metodologia de autorizare.

34. De unde și cum se pot procura formularele certificatelor de absolvire/calificare?

     În conformitate cu art. 31 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată și art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților: certificatele de calificare profesională sau de absolvire cu recunoaștere națională sunt imprimate tip, tipărite pe hârtie specială având elemente de securizare. Acestea au regimul actelor de studii. Certificatele se eliberează însoțite de o anexă denumită “Supliment descriptiv al certificatului”, în care se precizează competențele profesionale dobândite.
     Cheltuielile pentru tipărirea certificatelor de calificare profesională și de absolvire, precum și a anexelor acestora sunt suportate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.
     Modelele certificatelor și al suplimentului sunt prevăzute în anexele nr. 4, nr. 5 și nr. 6 de la Normele metodologice. Formularele certificatelor de calificare profesională și, respectiv, de absolvire, precum și suplimentele descriptive care le însoțesc, se pun la dispoziție furnizorilor de formare profesională, contra cost, de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice prin agențiile pentru plăți și inspecție socială județene și agenția Municipiului București.

35. Se poate autoriza un furnizor de formare profesională dacă nu există standard ocupațional (SO) sau standard de pregătire profesională (SPP)?

     În conformitate cu art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, art. 36 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000, precum și cu prevederile Ordinului nr. 59/3175/2004 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competențe în ocupațiile pentru care nu există standarde ocupaționale, furnizorii de formare profesională pot solicita organizarea de programe de formare profesională în ocupații pentru care nu există standarde ocupaționale, respectiv standarde de pregătire profesională.
     Furnizorii de formare profesională care solicită organizarea de programe de formare profesională în ocupaţii pentru care nu există standarde ocupaţionale, respectiv standarde de pregătire profesională elaborează proiecte de standarde ocupaţionale care se supun spre validare comitetelor sectoriale.
     După validarea standardelor ocupaţionale de către comitetele sectoriale, acestea se supun spre aprobare Autorităţii Naţionale pentru Calificări.
     În cazul neaprobării proiectului de standard ocupaţional de către Autoritatea Naţională pentru Calificări în termen de 6 luni de la autorizare, furnizorul de formare profesională poate organiza un nou program de formare profesională pentru ocupaţia respectivă numai după aprobarea standardului ocupaţional.
     Pentru programele pentru care nu există standard ocupațional sau standard de pregătire profesională, furnizorii de formare profesională trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:
        a) prezintă dovada că au cerut de la ANC asistenţă metodologică în vederea elaborării standardului ocupaţional pentru ocupația sau calificarea care solicită autorizarea;
        b) identifică competențele profesionale care vor fi dobândite de participanții la program și care vor fi completate în suplimentul descriptiv al certificatului de calificare alături de cele care vor fi stabilite prin standardul ocupaţional aprobat de ANC.
     Până la aprobarea standardului ocupațional, furnizorii de formare profesională autorizați în condițiile descrise mai sus pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare/absolvire cu recunoaștere națională, absolvenților eliberându-li-se certificatele respective neînsoțite de suplimentul descriptiv.
     Dacă în perioada respectivă (cele 6 luni) se elaborează standardul de pregătire profesională (SPP) corespondent și se aprobă de către Ministerul Educației Naționale, aceasta exonerează furnizorul de formare profesională de obligația de a mai elabora standardul ocupațional.
     După aprobarea de către ANC, în condițiile legii, a standardului ocupațional respectiv, acesta este recunoscut ca standard național și public, fiind obligatoriu pentru toți furnizorii de formare profesională, în termen de maximum 30 de zile de la data publicării. Furnizorul de formare profesională autorizat în condițiile descrise mai sus este obligat să elibereze suplimentul descriptiv al certificatului completat cu unitățile de competență comune programului de formare profesională absolvit și din standardul ocupațional, precum și cu celelalte unități de competență dobândite în urma absolvirii programului de formare profesională.
     În cazul revizuirii standardului ocupațional, furnizorii de formare profesională autorizați pentru ocupația/calificarea respectivă au obligația de a-și revizui programa de pregătire pentru a o pune de acord cu noile prevederi ale standardului ocupațional, în termen de 30 de zile de la data publicării acestuia pe site-ul ANC și de a înștiința în scris Comisia de autorizare despre modificările pe care le-a suferit programa de pregătire. Noua programă se aplică seriilor de cursanți care încep programul de formare după aprobarea standardului revizuit.

36. Care sunt condițiile de eliberare a certificatelor cu recunoaștere națională obținute de participanții la programele de formare profesională organizate în cadrul proiectelor cofinanțate prin FSE?

     Potrivit art. 44 alin. 3) din Ordonanța Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, certificatele de calificare profesională și de absolvire sunt tipărite de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, poartă antetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și al Ministerului Educatiei Naționale și au regimul actelor de studii. Datorită acestui fapt, neexistând posibilitatea de a efectua completări suplimentare pe aceste acte, la completarea acestora trebuie avute în vedere următoarele aspecte:
     Pe certificatele de calificare cu recunoaștere natională, la rubrica „la programul de calificare” se va redacta numai denumirea calificării menționată în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, iar pe certificatele de absolvire cu recunoaștere națională, la rubrica „ocupația” se va redacta numai denumirea ocupației menționată în Clasificarea Ocupațiilor din România sau, după caz, denumirea competenței cheie respective.
     În același timp, precizăm că, pentru programele ale căror activități sunt finanțate prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane din Fondul Social European, furnizorul de formare profesională are posibilitatea să elibereze absolvenților înscrisuri care atestă participarea la acel program, documente care vor conține pe lângă elementele de identitate vizuală ale Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU), conform manualului de identitate vizuală în vigoare și un paragraf care să facă referire la faptul că proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin POS DRU.

37. În cazul în care se reduce durata de desfășurare a programului de calificare, conform Metodologiei de autorizare, cum se completează rubricile referitoare la perioadă și durată?

     Pentru completarea corectă a certificatelor eliberate cu ocazia desfășurării programelor de formare profesională a căror durată de pregătire a fost redusă, conform prevederilor art. 7 alin. (2)^1 din Metodologia de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulților (aprobată prin Ordinul comun nr. 353/5202 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului, cu modificările și completările ulterioare), trebuie să aveți în vedere următoarele:
        – În certificatul de calificare, la rubrica corespunzătoare duratei, se va trece numărul de ore pentru care este autorizat programul de formare profesională respectiv.
        – În certificatul de calificare, la rubrica corespunzătoare perioadei de desfășurare a programului, se va scrie în paranteză cuvântul „redusă” după care se va menționa perioada reală. De exemplu: „(redusă) 01.10 – 30.11.2014”.
        – În suplimentul descriptiv al certificatului, după rubrica „Durata (ore)” se va scrie „a programului de formare autorizat”. La rubrica „total:” se trece numărul de ore pentru care a fost autorizat programul după care se completează textul: „(redusă la …)”. În locul în care am trecut punctele de suspensie se va scrie numărul de ore real în care s-a desfășurat programul respectiv. De exemplu: „total: 360 (redusă la 200)”.
        – În Suplimentul descriptiv al certificatului, sub rubrica „Durata (ore)”, în continuarea rubricii „din care:” se va scrie textul: „conf. art. 7 alin. (21) din Metodologia de autorizare”. La rubricile referitoare la pregătirea teoretică și practică se va menționa numărul real de ore desfășurate.

38. Cum se completează certificatul în cazul în care absolventul a participat la un curs desfășurat de un alt furnizor decât cel la care a avut loc certificarea?

     Pentru completarea corectă a certificatelor eliberate cu ocazia participării la examenul de absolvire organizat de un alt furnizor de formare decât cel la care a avut loc formarea, conform prevederilor art. 23 din Metodologia certificării formării profesionale a adulților (aprobată prin Ordinul comun nr. 501/5253/2003 al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei și al ministrului educației, cercetării și tineretului, cu modificările și completările ulterioare), trebuie să aveți în vedere că, în certificat, toate datele consemnate vor fi relaționate la programul de formare profesională pentru care s-a organizat examenul de absolvire. Se va avea în vedere atât denumirea furnizorului de formare profesională, cât și perioada de desfășurare a programului și durata în ore a acestuia.