TELEFON: +40.21.313.00.50/ +40.21.313.00.51 FAX: +40.21.313.00.53|office@anc.edu.ro

Legislație specifică

 1. I Calificări
  1. Legea nr. 288 din 24 iunie 2004 privind organizarea studiilor universitare.
  2. Legea nr. 164 din 18 iunie 2021 privind acceptarea Convenției globale pentru recunoașterea calificărilor din învățământul superior, adoptată la Paris la 25 noiembrie 2019
  3. Hotărârea nr. 739 din 31 august 2020p entru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr. 299/2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021
  4. Hotărârea nr. 299 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru anul universitar 2020-2021
  5. Hotărârea nr. 297 din 9 aprilie 2020 privind domeniile și programele de studii universitare de master acreditate și numărul maxim de studenți ce pot fi școlarizați în anul universitar 2020-2021
  6. Hotărârea Guvernului nr. 917/2018 privind aprobarea Registrului naţional al calificărilor profesionale din România.
  7. Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare.
  8. Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare.
  9. Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.
  10. Ordinul nr. 4.594 din 5 august 2021 privind modificarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale, interimar, nr. 4.750/2019
  11. Ordinul nr. 4.492 din 29 iulie 2021 privind aprobarea Metodologiei pentru recunoașterea calificărilor profesionale dobândite în sistem formal, nonformal și informal la furnizori de formare profesională autorizați/centre de evaluare a competențelor autorizate și/sau alte autorități competente din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Statele Unite ale Americii și Republica Moldova
  12. Ordinul nr. 3.888 din 9 iunie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile și procedurile de evaluare și certificare a evaluatorilor de competențe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori și a evaluatorilor externi
  13. Ordinul nr. 3519 din 23 martie 2021 privind nominalizarea Autoritatii Nationale pentru Calificari in calitate de centru Euroguidance in Romania
  14. Ordinul nr. 6.100 din 2 decembrie 2020 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare a calificărilor din învățământul superior în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS)
  15. Ordinul nr. 4.812 din 30 iulie 2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar
  16. Ordinul nr. 4.524 din 12 iunie 2020 privind înființarea și organizarea programelor universitare de master didactic
  17. Ordinul nr. 4.216 din 8 mai 2020 pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019
  18. Ordinul nr. 3.201/543/2020 pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului național al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului muncii și justiției sociale nr. 3.177/660/2019
  19. Ordinul nr. 3063/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 4.750/2019
  20. Ordinul nr. 5146/2019 privind aprobarea aplicării generalizate a Sistemului european de credite transferabile
  21. Ordinul nr. 4750/2019 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și înregistrare a programelor postuniversitare de către instituțiile de învățământ superior, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 689 din 21 august 2019.
  22. Ordinul nr. 4007/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere și înregistrare în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 474 din 11.06.2019.
  23. Ordinul nr. 3770/2019 privind aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informații secrete de serviciu, elaborate și deținute de Ministerul Educației Naționale, în domeniul său de activitate, precum și de către instituțiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestuia și termenele de clasificare aferente acestora.
  24. Ordinul nr. 3177/660/2019 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, actualizare și gestionare a Registrului national al calificărilor profesionale din România.
  25. Ordinul nr. 5658 din 11 decembrie 2018 privind nominalizarea Autorității Naționale pentru Calificări în calitate de punct national de contact pentru recunoașterea calificărilor și pentru cererile, întrebările și comunicările referitoare la European Skills, Competences, Qualifications and Occupations (ESCO) – Clasificarea europeană a aptitudinilor, competențelor, calificărilor și ocupațiilor.
  26. ORDIN nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenței dintre nivelurile Cadrului național al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educație și formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referință ale Cadrului european al calificărilor, precum și condițiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare
  27. Ordinul nr. 3712/1721/2018 privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupațional.
  28. Ordinul nr. 3629 din 2 mai 2018 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea criteriilor și procedurilor de evaluare și certificare ale evaluatorilor de competențe profesionale, evaluatorilor de evaluatori și evaluatorilor externi, cu modificările și completările ulterioare.
  29. Ordinul nr. 1151/4115/2018 din 9 martie 2018 privind Lista specializărilor și a perfecționărilor pentru care furnizorii de formare profesională a adulților au dreptul să organizeze programe de formare profesională finalizate cu certificate de absolvire cu recunoaștere națională pentru absolvenții de studii universitare.
  30. Ordinul nr. 3023/2018 privind controlul standardelor de pregătire profesională şi înregistrarea acestora în Registrul Naţional al Calificărilor Profesionale din Educaţie (RNCPE).
  31. Ordinul nr. 5671/2017 privind nominalizarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări în calitatea de Centru Naţional Europass în România.
  32. Ordinul nr. 3475/2017 pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), cu modificările și completările ulterioare.
  33. Ordinul nr. 3138/2017 pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.272/2015 privind aprobarea Procedurii de aprobare a necesarului de formulare tipizate care atestă finalizarea studiilor.
  34. Ordinul nr. 5613/2015 privind aprobarea modelului certificatului de absolvire utilizat la finalizarea programelor de educaţie permanentă de nivel postuniversitar, cu modificările și completările ulterioare.
  35. Ordinul nr. 5160/2015 privind organizarea de programe de studii postuniversitare de educaţie permanentă de către instituţiile de învăţământ superior acreditate.
  36. Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor.
  37. Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările și completările ulterioare.
  38. Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, cu modificările și completările ulterioare.
  39. Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare.
  40. Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor, cu modificările și completările ulterioare.
  41. Ordinul nr. 270/273/2002 al ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR).
  42. Ordinul nr. 4494/2020 privind modificarea și completarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților învățământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și al ministrului delegat pentru învățământ superior, cercetare științifică și dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014.
 2. II Educație
  1. Ordinul nr. 4523/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfășurării în România de activități de cercetare-dezvoltare-inovare.
  2. Ordinul nr. 4477/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019.
  3. Ordinul nr. 4405/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019.
  4. Ordin 4471/2020, Ministerul Educației și Cercetării: Ordinul nr. 4471/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelul de învățământ “postliceal”, domeniul “sănătate și asistență pedagogică”, calificarea profesională “asistent medical de farmacie” din cadrul unității de învățământ preuniversitar particular Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din municipiul Târgu Jiu.
  5. Ordinul nr. 4476/2020 privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învățământ, specializările și calificările profesionale ale unităților de învățământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020
  6. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 96 din 8 decembrie 2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniile educației, cercetării, formării profesionale și sănătății