Extras din Legea 1 /2011

 ART. 340

   (2) Autoritatea Naţională pentru Calificări

- elaborează Cadrul naţional al calificărilor pe baza Cadrului european al calificărilor,

- gestionează Registrul naţional al calificărilor şi Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor.

 Autoritatea Naţională pentru Calificări coordonează autorizarea furnizorilor de formare profesională continuă la nivel naţional,

-coordonează sistemul de asigurare a calităţii în formarea profesională continuă şi activităţile comitetelor sectoriale.

Autoritatea Naţională pentru Calificări mai are următoarele atribuţii:

    a) elaborează, implementează şi actualizează Cadrul naţional al calificărilor, precum şi Registrul naţional al calificărilor;

    b) asigură compatibilitatea sistemului naţional al calificărilor cu celelalte sisteme de calificări existente la nivel european şi internaţional;

    c) propune Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului elemente de politici şi de strategii naţionale, acte normative referitoare la sistemul naţional al calificărilor şi la dezvoltarea resurselor umane, inclusiv formarea profesională a adulţilor;

    d) coordonează şi controlează la nivel naţional elaborarea standardelor ocupaţionale şi a standardelor de pregătire profesională;

    e) coordonează asigurarea calităţii în formarea profesională a adulţilor;

    f) coordonează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor;

    g) întocmeşte Registrul naţional al furnizorilor de formare profesională a adulţilor, precum şi Registrul naţional al evaluatorilor de competenţe profesionale;

    h) coordonează autorizarea centrelor de evaluare a competenţelor profesionale şi certificarea evaluatorilor de competenţe profesionale;

    i) participă la elaborarea unor planuri sau programe de interes naţional în domeniul calificărilor şi al formării profesionale a adulţilor;

    j) promovează dialogul social, sprijină şi coordonează activitatea comitetelor sectoriale.

    (3) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Autorităţii Naţionale pentru Calificări se asigură din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Nationale .

    (4) La nivelul Autorităţii Naţionale pentru Calificări se constituie un consiliu cu rol consultativ, format din reprezentaţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, ai studenţilor, ai asociaţiilor profesionale, ai administraţiei publice centrale, ai patronatelor, ai sindicatelor şi ai comitetelor sectoriale. Consiliul asistă Autoritatea Naţională pentru Calificări în stabilirea strategiilor naţionale şi a planurilor de acţiuni pentru dezvoltarea Cadrului naţional al calificărilor şi a formării profesionale a adulţilor.

    (5) Autoritatea Naţională pentru Calificări este coordonată de Ministerul Educaţiei Nationale . Structura, organizarea şi funcţionarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului,

    ART. 341

    (1) Cadrul naţional al calificărilor este un instrument pentru clasificarea calificărilor în conformitate cu un set de criterii care corespund unor niveluri specifice de învăţare atinse, al cărui scop este integrarea şi coordonarea subsistemelor naţionale de calificări şi îmbunătăţirea transparenţei, accesului, progresului şi calităţii calificărilor în raport cu piaţa muncii şi societatea civilă.

    (2) Implementarea Cadrului naţional al calificărilor vizează sistemul naţional de calificări obţinute în învăţământul secundar general, în învăţământul profesional şi tehnic, în formarea profesională continuă, în ucenicie, în învăţământul superior, atât în contexte formale, cât şi în contexte informale şi nonformale, din perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

    (3) Cadrul naţional al calificărilor permite recunoaşterea, măsurarea şi relaţionarea tuturor rezultatelor învăţării dobândite în contexte de învăţare formale, nonformale şi informale şi asigură coerenţa calificărilor şi a titlurilor certificate. Existenţa unui cadru naţional al calificărilor contribuie la evitarea duplicării şi suprapunerii calificărilor, îi ajută pe cei ce învaţă să ia decizii în cunoştinţă de cauză privind planificarea carierei şi facilitează evoluţia profesională, în perspectiva învăţării pe tot parcursul vieţii.

    (4) Cadrul naţional al calificărilor contribuie la asigurarea calităţii sistemului de formare profesională.

    ART. 342

    (1) Autoritatea Naţională pentru Calificări evaluează şi certifică evaluatorii de competenţe profesionale, evaluatorii de evaluatori şi evaluatorii externi.

    (2) Criteriile şi procedurile de evaluare şi certificare a evaluatorilor de competenţe profesionale, a evaluatorilor de evaluatori şi a evaluatorilor externi se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului.

    (3) Autoritatea Naţională pentru Calificări întocmeşte Registrul naţional al evaluatorilor de competenţe profesionale, evaluatorilor de evaluatori şi evaluatorilor externi certificaţi.

    (4) Autoritatea Naţională pentru Calificări acreditează centrele de evaluare şi organismele de evaluare, pe baza rapoartelor de evaluare întocmite de evaluatorii externi.