Concurs

Autoritatea Națională pentru Calificări
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții de execuție vacante în cadrul Serviciului Managementul Informației și Registre Naționale:

a) Expert gradul IA (1 post);
b) Expert gradul I ( 2 posturi).

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.3 din Anexa I a H.G.nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit, cu modificările și completările uterioare.

Condițiile specifice pentru participarea la concurs:
• expert gradul IA în cadrul Serviciului Managementul Informației și Registre naționale – 1 post
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
– vechime în specialitate minimum 6 ani;
– cunoștințe avansate de operare pe calculator, de utilizare a software-ului de tip Windows (workstation și server), Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook, Microsoft Sharepoint, Microsoft SQL Server, Symantec Norton Ghost, Linux, MySql, Adobe Photoshop, Microsoft Visio;
– cunoștiințe avansate de depanare a echipamentelor hardware;
– cunoștiințe avansate de programare a aplicațiilor informatice;
– cunoștiințe avansate în domeniul bazelor de date;
– cunoștiințe avansate în domeniul administrării echipamentelor și infrastructurii IT;
– cunoștiințe de administrare a sistemelor de tip server;
– experienţă în rezolvarea și dezvoltarea de proiecte;
– cunoaştere avansată a minimum o limbă de circulaţie internaţională – scris, citit, vorbit.

• expert gradul I în cadrul Serviciului Managementul Informației și Registre naționale – 2 posturi
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
– vechime în specialitate minimum 2 ani;
– cunoștințe avansate de operare pe calculator, de utilizare a software-ului de tip Windows (workstation și server), Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Microsoft Outlook, Microsoft Sharepoint, Microsoft SQL Server, Symantec Norton Ghost, Linux, MySql, Adobe Photoshop, Microsoft Visio;
– cunoștiințe avansate de depanare a echipamentelor hardware;
– cunoștiințe avansate de programare a aplicațiilor informatice;
– cunoștiințe avansate în domeniul bazelor de date;
– cunoștiințe avansate în domeniul administrării echipamentelor și infrastructurii IT;
– cunoștiințe de administrare a sistemelor de tip server;
– experienţă în rezolvarea și dezvoltarea de proiecte;
– cunoaştere avansată a minimum o limbă de circulaţie internaţională – scris, citit, vorbit.

Bibliografia pentru postul vacant de expert gradul IA la Serviciul Managementul Informației și Registre Naționale

– Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţă nr. 129/ 2000 republicată, privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– HOTĂRÂRE Nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– HG 780/2013 pentru modificarea și completarea HG 556/2011 privind organizarea și funcționarea Autoritătii Naționale pentru Calificări;
– Ordinul nr. 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)
– ORDIN Nr. 270/273 din 12 iunie 2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România;
– ORDIN Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
– ORDIN Nr. 501/5253 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor;
– ORDIN Nr. 4543/468 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;
– ORDIN Nr. 59/3175 din 4 februarie 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale;
– HOTĂRÂRE Nr. 1352 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08;
– ORDIN Nr. 35/3112 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare;
– Hotărâre nr. 556 din 25 mai 2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărâre nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor;
– International Standard Classification of Education – ISCED 2011;
– International Standard Classification of Occupations – ISCO 08;
– HOTĂRÂRE Nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN;
– Clasificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor (ESCO);
– Sisteme de operare, Autor: Remus Joldeș, Editura: Aetemitas, Alba Iulia, 2009;
– Rețele de calculatoare, Autor: A. Tanenbaum, Byblos, Tg.Mureș, 2003;
– Rețele locale de calculatoare – proiectare și administrare, Autori: Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban – Editura Teora;
– Baze de date. Proiectare, implemenlare, gestionare. Autori: Connolly T., Begg C.. Strachan A., Editura Teora, București, 2001;
– Dezvoltarea aplicațiilor Web cu PHP și MySQL, Autori: Welling L., Thomson L., Editura Teora. București, 2005;
– Rețele de calculatoare – depanare și modernizare – Terry Ogletree ;
– Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasite Teodor Dardalat ;
– Administrarea sistemului Linux – Vicki Stanfield și Roderick w. Smith ;
– Administrarea sistemului UNIX – Joan & Wiiliam Ray;
– Windows 8 IES Special Edition- Michael Price, Editura In Easy Steps Limited;
– Advanced Programming in the UNIX Environment (2nd Edition), W. Richard Stevens ;
– Algorithms (4th Edition), Robert Sedgewick (Author), Kevin Wayne (Author) ;
– The C++ Standard Library: A Tutorial and Reference (2nd Edition) Nicolai M. Josuttis ;
– Python Programming: An Introduction to Computer Science 2nd Edition John Zelle ;
– Linux Kernel Development (3rd Edition) Robert Love (Author) ;
– Professional Linux Kernel Architecture (Wrox Programmer to Programmer) Wolfgang Mauere ;
– The Linux Programming Interface: A Linux and UNIX System Programming Handbook Michael Kerrisk ;
– Brian Kernighan si Denis Ritchie, Limbajul C, Editura TEORA ;
– Clint Hicks, Utilizare C, Editura TEORA ;
– Manual electronic: Bruce Eckel, Thinking in C ;
– A.R.Feuer, “The C Puzzle Book”, Prentice Hall ;
– R. Stevens, B. Fenner, A. Rudoff, UNIX Network Programming Volume 1, Third Edition: The Sockets Networking API, Addison Wesley, 2003 ;
– Prof. univ. dr. Rodica MIHALCA, Prof. univ. dr. Csaba FABIAN, Conf. univ. dr. Adina UTA ; Asist. univ. dr. Iulian INTORSUREANU, Asist. univ. drd. Oana MUNTEAN, Prep. univ. drd. Anca ANDRONESCU, Utilizarea produselor software – Word, Excel, PMT, WinQSB, Systat; Curs Digital, Biblioteca digitală a Academiei de Studii Economice București ;
– Macromedia Dreamweaver 8. Pregătire direct de la sursă, Page, Khristine Annwn, Editura All ;
– Programarea în PHP II. Generarea de conținut multimedia, Traian Anghel, Editura Polirom, 2006 .

Bibliografia pentru posturile vacante de expert gradul I la Serviciul Managementul Informației și Registre Naționale

– Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanţă nr. 129/ 2000 republicată, privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– HOTĂRÂRE Nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– HG 780/2013 pentru modificarea și completarea HG 556/2011 privind organizarea și functionarea Autoritatii Naționale pentru Calificări ;
– Ordinul nr. 5204/2014 privind aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) ;
– ORDIN Nr. 270/273 din 12 iunie 2002 privind aprobarea Procedurii de actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupațiilor din România;
– ORDIN Nr. 353/5202 din 23 iulie 2003 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională a adulţilor;
– ORDIN Nr. 501/5253 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor;
– ORDIN Nr. 4543/468 din 23 august 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale;
– ORDIN Nr. 59/3175 din 4 februarie 2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale;
– HOTĂRÂRE Nr. 1352 din 23 decembrie 2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08;
– ORDIN Nr. 35/3112 din 26 ianuarie 2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare;
– Hotărâre nr. 556 din 25 mai 2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărâre nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordinul nr. 3973/2014 privind echivalarea nivelurilor de calificare obţinute prin sistemul naţional de învăţământ şi formarea profesională a adulţilor, anterior momentului intrării în vigoare a Cadrului naţional al calificărilor, cu nivelurile de calificare stabilite prin Cadrul naţional al calificărilor;
– International Standard Classification of Education – ISCED 2011;
– International Standard Classification of Occupations – ISCO 08;
– Recomandarea Parlamentului European și a Consiliului cu privire la stabilirea Cadrului European al Calificărilor (2008);
– HOTĂRÂRE Nr. 656 din 6 octombrie 1997 privind aprobarea Clasificării activităţilor din economia naţională CAEN;
– Claificarea europeană a aptitudinilor/competenţelor, calificărilor şi ocupaţiilor (ESCO);
– Sisteme de operare, Autor: Remus Joldeș, Editura: Aetemitas, Alba Iulia, 2009;
– Rețele de calculatoare, Autor: . A. Tanenbaum, Byblos, Tg.Mureș, 2003;
– Rețele locale de calculatoare – proiectare și administrare, Autori: Adrian Munteanu, Valerica Greavu Șerban – Editura Teora;
– Baze de date. Proiectare, implemenlare, gestionare. Autori: Connolly T., Begg C.. Strachan A., Editura Teora, Bucuresti, 2001;
– Dezvoltarea aplicațiilor Web cu PHP și MySQL, Autori: Welling L., Thomson L., Editura Teora. București, 2005;
– Rețele de calculatoare – depanare și modernizare – Terry Ogletree ;
– Rețele de calculatoare – de la cablare la interconectare – Vasite Teodor Dardalat ;
– Administrarea sistemului Linux – Vicki Stanfield și Roderick w. Smith ;
– Administrarea sistemului UNIX – Joan & Wiiliam Ray;
– Windows 8 IES Special Edition- Michael Price, Editura In Easy Steps Limited.
Condiții de desfășurare a concursului:
Înscrierile la concurs se fac la sediul Autorității Naționale pentru Calificări, str. P-ța Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, Intrarea B, etajul 2, cam. 164, sector 1, în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație.

Concursul se va desfășura la sediul ANC, conform calendarului următor:
– 03/08/2017, ora 10: proba scrisă;
– Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul ANC și pe site-ul http://www.anc.edu.ro/. Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse umane, telefon 021 313 00 50/51/52 interior 9016.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS

Copia actului de identitate;
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
3. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă și/sau specialitatea studiilor;
4. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a complet dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
5. Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate, care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
6. Curriculum vitae

Copiile trebuie însoțite de originale pentru a se certifica conformitatea.

Afișat astăzi, 11.07.2017, la sediul Autorității Naționale pentru Calificări.

Rezultatele finale se afișează la sediul ANC, precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului revăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și mențiunii “admis” sau “respins”.