Concurs

Autoritatea Națională pentru Calificări
organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții de conducere/execuție vacante:

• Vicepreședinte gr. IA(1 post);
• Director gr. IA(1 post);
• Expert gr.IA (1 post).

Condițiile generale de participare sunt cele prevăzute de art.3 din Anexa I a H.G.nr. 286/ 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit, cu modificările și completările uterioare.

Condițiile specifice pentru participarea la concurs:

1.Vicepreședinte gr. IA- (1 post)
• Studii universitare de nivel 8 CNC;
• Studii de formare profesională continuă postuniversitare în domeniul: management de proiect, management general și educațional;
• Vechime în muncă minimum 20 ani;
• Vechime în specialitate-educaţie minimum 15 ani;
• Experienţă de conducere, de nivel similar, în domeniile: management general/administrație publică, management de proiect dovedită prin acte -min.5 ani;
• Experienţă în: management educaţional, comunicare şi relaţionare, planificare, promovare, dovedită prin organizarea de minimum patru manifestaţii ştiinţifice/ seminarii/workshopuri și zece comunicări/ prelegeri susţinute în specialitate;
• Experienţă în managementul proiectelor finanțate din fonduri europene/externe atrase, dovedită prin participarea în minimum cinci echipe de proiect și conducerea a cel puţin două proiecte;
• Experiență în domeniul reglementărilor, dovedită prin participarea la realizări de legi/hotărâri de guvern/ordin de ministru (minimum cinci);
• Experiență internațională dovedită prin participarea la conferințe/grupuri de lucru/proiecte;
• Capacitate de sinteză și analiză, dovedită prin publicații, articole, cărţi (în calitate de autor/
coautor), participare la realizarea de strategi, sinteze, manifestări ştiinţifice în specialitate;
• Competenţe/experienţă în planificare, analiză decizională, resurse umane, management financiar, marketing, asigurarea calităţii, strategii de dezvoltare, monitorizare și control, promovare, dovedite prin calitatea de autor/coautor a minimum o carte și trei articole în domeniu;
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniul educaţiei şi formării profesionale continue a adulţilor;
• Cunoaşterea a cel puţin două limbi străine de circulație internațională (din care una nivel avansat, preferabil limba engleză – scris, citit, vorbit – cunoștințele vor fi evaluate în cadrul interviului, o parte a interviului va fi susţinuţă într-o limbă străină);
• Cunoştinţe de operare pe calculator: avansate. Operare a pachetului Microsoft Office, operare a software-ului Internet Explorer, operare a software-ului WIN RAR/ ZIP RAR, operare a software-ului Adobe Reader;
2. Director gr. IA(1 post)
• Studii universitare de nivel 8 CNC;
• Studii de formare profesională continuă postuniversitare în domeniul: management de proiect, management general și educațional;
• Vechime în muncă minimum 15 ani;
• Vechime în specialitate-educaţie de minimum 12 ani;
• Experienţă de conducere, de nivel similar, în domeniile: administrație publică, management de proiect dovedită prin acte -min.3 ani;
• Experienţă în: management educaţional, comunicare şi relaţionare, planificare, promovare, dovedită prin organizarea de minimum două manifestaţi ştiinţifice/ seminarii/workshopuri și zece comunicări/ prelegeri susţinute în specialitate;
• Experienţa în managementul proiectelor finanțate din fonduri europene/extrene atrase, dovedită prin participarea în minimum cinci echipe de proiect și conducerea a cel puţin un proiect;
• Experiență internațională dovedită prin participarea la conferințe/grupuri de lucru/proiecte;
• Experiență în programare, baze de date, administrare sisteme informatice, administrare rețele de comunicație, analiză și proiectarea soluțiilor informatice de management, soluții de promovare și disiminare de informații mediu online și fizic;
• Capacitate de sinteză și analiză, dovedite prin publicații, articole, cărţi (în calitate de autor/coautor), participare la realizarea de strategi, sinteze, manifestări ştiinţifice în specialitate;
• Competenţe/experienţă în planificare, analiză decizională, resurse umane, management financiar, marketing, asigurarea calităţii, IT&C, promovare, dovedite prin întreaga activitate desfașurată;
• Preocupări și interes pentru domeniul educaţiei şi formării profesionale a adulţilor dovedite prin calitatea de autor/coautor a minimum o carte și două articole în domeniu;
• Cunoaşterea legislaţiei în domeniul educaţiei şi formării profesionale continue a adulţilor;
• Cunoaştere a cel puţin două limbi străine de circulație internațională (din care una nivel avansat, preferabil limba engleză – scris, citit, vorbit – cunoștințele vor fi evaluate în cadrul interviului, o parte a interviului va fi susţinuţă într-o limbă străină);
• Cunoştinţe de operare pe calculator: avansate. Operare a pachetului Microsoft Office, operare a software-ului Internet Explorer, operare a software-ului WIN RAR/ ZIP RAR, operare a software-ului Adobe Reader;
• Prevederile OMECS nr. 4484/09.07.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale pentru Calificări.
3. Expert gr. IA(1 post)-în cadrul Biroului Financiar-Contabilitate
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă în științe economice, specializarea Finanțe-Contabilitate;
• certificat expert fiscal (constituie avantaj);
• certificat expert contabil (constituie avantaj);
• vechime în specialitate studiilor de minimum 10 ani;
• participare în calitate de expert financiar în cadrul echipelor de
implementare/manageriale a programelor cu finanțare internă și externă – minimum 2
proiecte;
• cunoștințe de operare PC, fax, xerox, bază de date computerizată, Internet;
• cunoştinţe temeinice în domeniul legislaţiei economico-financiare în vigoare din administrația publică;
• cunoștințe în domeniul achizițiilor și contractelor din administrația publică;
• cunoaştere avansată a minimum o limbă de circulaţie internaţională – scris, citit, vorbit.

Bibliografia pentru cuparea postului vacant de vicepreședinte din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări:
– Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu moddificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
– Legea SSM nr. 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea arhivelor naționale nr.16/1996, republicată;
– OUG nr. 75/2005 asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si completarile, aprobate prin Legea nr.87/2006 si prin OUG nr. 75/2011;
– Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulţilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulţilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 1352 / 23.12. 2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO , republicată;
– Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificărilor activităților din economia națională-CAEN;
– Recomandările Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008, privind stabilirea Cadrului European l Calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții;
– ISCED 2011-Clasificarea Internațională Standard a Educației;
– Clasificarea europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO);
– Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale;
– Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare – MO nr. 107/2004;
– Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale – MO nr.128/2004;
– Rezoluția Consiliului privind un plan european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților (2011/C 327/01);
– Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale pe perioada 2011-2020;
– Ordinul nr. 1804/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
– Informații despre ultimile recomandări europene în domeniul calificărilor și educației.

Bibliografia pentru cuparea postului vacant de director din cadrul Autorității Naționale pentru Calificări:
– Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu moddificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii;
– Legea SSM nr. 319/2006, Legea securității și sănătății în muncă, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 1425/2006, pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea arhivelor naționale nr.16/1996, republicată;
– OUG nr. 75/2005 privind asigurarea calitatii educatiei cu modificarile si completarile, aprobate prin Legea nr.87/2006 si prin OUG nr. 75/2011;
– Ordonanța Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulţilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000, privind formarea profesională a adulţilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 1352 / 23.12. 2010 privind aprobarea structurii Clasificării ocupaţiilor din România – nivel grupă de bază, conform Clasificării internaţionale standard a ocupaţiilor – ISCO 08, republicată;
– Hotărârea Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului Naţional al Calificărilor, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea, structura şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările și completările ulterioare;
– Hotărârea nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificărilor activităților din economia națională-CAEN;
– Recomandările Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2008, privind stabilirea Cadrului European l Calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții;
– ISCED 2011-Clasificarea Internațională Standard a Educației;
– Clasificarea europeană a aptitudinilor/competențelor, calificărilor și ocupațiilor (ESCO);
– Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale;
– Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare – MO nr. 107/2004;
– Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi cercetării nr. 59/3175/2004 privind aprobarea organizării de programe de formare profesională pentru dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu există standarde ocupaţionale – MO nr.128/2004;
– Ordinul ministerului educației naționale nr. 3475/2017 pentru aprobarea metodologiei de înscriere și înregistrare a califcărilor din învățământul superior în RNCIS;
– Rezoluția Consiliului privind un plan european reînnoit pentru învățarea în rândul adulților (2011/C 327/01);
– Comunicatul de la Bruges privind intensificarea cooperării europene în domeniul educației și formării profesionale pe perioada 2011-2020;
– Ordinul nr. 1804/2012 privind aprobarea Metodologiei de utilizare a instrumentelor Europass și Youthpass și a metodologiei-cadru cu privire la serviciile de consiliere și orientare a carierei pe tot parcursul vieții;
– Informații despre ultimile recomandări europene în domeniul calificărilor și educației.
– Prevederile OMECS nr. 4484/09.07.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Autorității Naționale pentru Calificări.

Bibliografia pentru postul vacant de Expert gr. IA ( 1 post) din cadrul Biroului Financiar Contabilitate:

– Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de
muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, rectificată, cu modificările şi completările
ulterioare ;
– Lege cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ;
– Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare – CAP VIII –
Finanţarea şi baza materială a învăţământului preuniversitar;
– Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;
– O.U.G. nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, rectificată,
cu modificările şi completările ulterioare;
– O.G. nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu
modificările și completările ulterioare ;
– O.G. nr. 80/2001 pentru stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile
publice;
– H.G. nr. 2139/2004 privind aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de
funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare ;
– H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii 98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificările și completările ulterioare ;
– O.M.F.P. nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi
raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare ;
– O.M.F.P. nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările și
completările ulterioare ;
– O.M.F.P. nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi
instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare ;
– O.M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii
elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
– O.M.F.P. nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii in institutiile publice si Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia;
– O.M.F.P. nr. 1801/2011pentru aprobarea Normelor metodologice privind informațiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăți către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanțelor Publice și informațiile cuprinse în mesajul electronic de plăți care se transmite în sistem informatic de către instituțiile de credit inițiatoare ;
– Legea 362/2009 pentru aprobarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã ;
– Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiarã a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
– H.G nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și
completările ulterioare;
– H.G. 93/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020;
– Prevederile OMECS nr. 4484/09.07.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Autorității Naționale pentru Calificări.

Condiții de desfășurare a concursului:
Înscrierile la concurs se fac la sediul Autorității Naționale pentru Calificări, str. P-ța Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, Intrarea B, etajul 2, cam. 164, sector 1, în termen de 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, Partea a III-a și într-un cotidian de largă circulație.

Concursul se va desfășura la sediul ANC, conform calendarului următor:
– 24/07/2017, ora 10: proba scrisă (elaborarea și susținerea unei oferte manageriale în baza legislației în vigoare- pentru funcțiile de conducere)
– Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Condițiile de participare la concurs, actele necesare pentru înscriere și bibliografia se afișează la sediul ANC și pe site-ul http://www.anc.edu.ro/. Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse umane, telefon 021 313 00 50/51/52 interior 9016.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA CONCURS

Copia actului de identitate;
1. Cerere de înscriere la concurs
2. Copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului;
3. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverințe care atestă vechimea în muncă și/sau specialitatea studiilor;
4. Cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul declarant admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a complet dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data primei probe a concursului);
5. Adeverință medicală care atestă starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de unitățile sanitare abilitate, care să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății;
6. Curriculum vitae

Copiile trebuie însoțite de originale pentru a se certifica conformitatea.

Afișat astăzi, 30.06.2017, la sediul Autorității Naționale pentru Calificări.

Rezultatele finale se afișează la sediul ANC, precum și pe pagina de internet a acesteia, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului revăzut la art. 32 alin. (2) pentru ultima probă, prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat și mențiunii “admis” sau “respins”.